Hyppää sisältöön

Vanhentuminen

Diaarinumero: OKV/744/30/2020
Antopäivä: 23.2.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskansleri antoi käräjätuomarille huomautuksen hänen virheellisestä menettelystään haasteen tiedoksi antamisessa ja rangaistukseen tuomitsemisessa.

Käräjätuomari tuomitsi vastaajan yhteiseen 50 päivän ehdottomaan vankeusrangaistukseen muiden tekojen ohella teosta, jonka syyteoikeus oli vanhentunut. Syyteoikeus oli vanhentunut asian tultua jaetuksi käräjätuomarille. Asia kävi ilmi oikeuskanslerin laillisuusvalvonnassa tarkastettaessa tuomioistuinten määräämiä rangaistustuomioita. 

Käräjätuomari kertoi selvityksessään ilmoittaneensa tuomion virheellisyydestä hovioikeudelle ja virhe korjattiin säännönmukaisen muutoksenhaun yhteydessä hovioikeudessa syyte tältä osin hylkäämällä. 

Apulaisoikeuskansleri totesi, että rangaistuksen tuomitseminen rikoksesta, josta lain mukaan ei enää voi seurata rangaistusta on omiaan vähentämään luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen ja vaarantaa merkittävästi vastaajan oikeusturvaa. Huomio kiinnittyi myös siihen, että teon syyteoikeus oli vanhentunut asian ollessa käräjätuomarin käsiteltävänä. 

Apulaisoikeuskansleri piti käräjätuomarin menettelyä siinä määrin vakavana, että antoi tälle huomautuksen. Tapauksessa virheestä ei apulaisoikeuskanslerin käytettävissä olevien tietojen mukaan aiheutunut vastaajalle kuitenkaan haitallisia täytäntöönpanoseuraamuksia. Muun ohella tämän vuoksi tekoa oli pidettävä tuottamuksellisen virkarikoksen tunnusmerkistön tarkoittamalla tavalla vähäisenä.