Hyppää sisältöön

Valvontatoimenpiteisiin ryhtyminen ja asiakirjapyyntöön vastaaminen

Diaarinumero: OKV/63/1/2019
Antopäivä: 12.2.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: ympäristöviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin rakennusvalvonnan huomiota havaitsemiinsa puutteisiin sen menettelytavoissa, jotka liittyivät luvattoman laiturin ja saunalautan purkamis- ja poistamiskehotusten noudattamisen valvontaan ja asiakirjapyyntöön vastaamiseen.

Kantelijoiden naapurikiinteistölle oli rakennettu luvatta laituri, johon oli kiinnitetty saunalautta. Kantelijat olivat keväästä 2014 alkaen olleet yhteydessä kaupungin rakennusvalvontaan ja pyytäneet toimenpiteisiin ryhtymistä. Ensimmäinen kirjallinen rakennelmia koskeva purkamis- ja poistamiskehotus oli annettu kantelijoiden yhteydenottojen jälkeen kesällä 2015. Kehotuksessa viitattiin aiempaan kehotukseen, joka oli ilmeisesti annettu suullisesti. Kantelijoiden tiedusteltua asiasta keväällä 2017 rakennusvalvonta antoi uuden purkamis- ja poistamiskehotuksen kesällä 2017. Rakennusvalvonnasta annettiin seuraava kehotus joulukuussa 2018, kun kantelijoiden edustaja oli pyytänyt marraskuussa tapaamista rakennusvalvonnassa. Ympäristölautakunta oli keväällä 2019, kantelun jo tultua vireille, asettanut uhkasakon laiturin loppuosan poistamisen varmistamiseksi. Laituri oli poistettu kokonaan kesällä 2019.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että tehokas ja uskottava valvonta edellyttää valvontatoimenpiteiden toimivaa seurantaa. Rakennusvalvonnan olisi tullut seurata oma-aloitteisesti ja järjestelmällisemmin laiturin purkamista ja saunalautan pois siirtämistä koskevien kehotustensa noudattamista asetetuissa määräajoissa sekä huolehtia valvontaansa koskevien kirjausten tekemisestä. Kantelijoiden edustajalle olisi lisäksi tullut ilmoittaa asiakirjojen antamisesta kieltäytymisen syy ja peruste sekä ilmoittaa pyytäjälle, että asia voidaan saattaa viranomaisen ratkaistavaksi.