Hyppää sisältöön

Valvontalautakunnan menettely

Diaarinumero: OKV/205/10/2020
Antopäivä: 22.10.2020
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: asianajaja tai julkinen oikeusavustaja
Toimenpide: käsitys

Oikeuskanslerin mukaan Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivan valvontalautakunnan olisi hyvän hallinnon mukaisesti tullut antaa asianajajalta valvonta-asiassa hankittu lisäselvitys kantelijalle tiedoksi ja varata hänelle tilaisuus ja riittävä aika lausua siitä. Oikeuskansleri saattoi käsityksensä valvontalautakunnan tietoon.

Kantelijan mukaan hän ei voinut vastata asianajajan valvontalautakunnalle antamaan lisäselvitykseen, koska hän sai sen tietoonsa vasta sitten, kun valvontalautakunta oli jo ratkaissut valvonta-asian. Valvontalautakunta oli pyytänyt asianajajalta vastauksen kantelijan esittämiin moitteisiin. Vastaus lähetettiin samana päivänä tiedoksi kantelijalle ja hänelle varattiin tilaisuus lausua asiasta. Tämän jälkeen valvontalautakunnassa havaittiin, ettei asianajaja ollut vastannut yhteen moitteeseen, johon häneltä pyydettiin erikseen vastausta. Tämä asianajajan vastaus on lähetetty kantelijalle tiedoksi varaamatta hänelle kuitenkaan tilaisuutta tulla kuulluksi. Vielä ennen asian ratkaisua valvontalautakunta katsoi tarpeelliseksi hankkia asianajajalta kantelun ratkaisemiseksi lisäselvitystä.

Oikeuskanslerin näkemyksen mukaan asianajaja on vasta tässä vaiheessa vastannut yksityiskohtaisesti kaikkiin häntä koskeviin moitteisiin. Asianajajan kyseinen vastaus on myös pitkälti selostettu valvontalautakunnan antamassa ratkaisussa. Valvontalautakunta lienee näin pitänyt vastausta asian ratkaisun kannalta merkityksellisenä. Tästä syystä oikeuskansleri ei yhtynyt valvontalautakunnan selvityksessään esittämään näkemykseen siitä, että kantelijan kuuleminen kyseisen vastauksen johdosta ei ole ollut tarpeen.

Asianajajista annetun lain mukaan asianajajalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisua. Asianajajan tulee antaa pyydetyt tiedot ja selvitykset avoimesti ja totuudenmukaisesti. Kantelijalle on puolestaan varattava tilaisuus lausua asianajajan antamasta vastauksesta. Lautakunnan ja jaoston on muutoinkin huolehdittava siitä, että asia tulee riittävästi selvitetyksi.

Oikeuskanslerin mukaan oikeus tulla kuulluksi kuuluu perustuslain turvaamiin hyvän hallinnon takeisiin. Kurinpito- ja valvontavaltaa käyttävän valvontalautakunnan toiminnassa tulee noudattaa hyvän hallinnon periaatteita ja soveltuvin osin hallintolakia. Valvontalautakunnan selvittämisvelvollisuuteen kuuluu riittävän kattava kuuleminen. Kantelijalle tulee varata riittävä aika perehtyä asianajajan vastaukseen ja esittää siitä oma näkemyksensä.