Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston toimenpiteet rakentamisen esteettömyysnormien lieventämiseksi

Diaarinumero: OKV/762/1/2013
Antopäivä: 20.11.2013
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Kantelijat arvostelivat valtioneuvoston kehysriihessä keväällä 2013 omaksumia asuntopoliittisia linjauksia, joissa muun ohella todetaan, että uusien kerrostalojen esteettömyysmääräyksien osalta otetaan käyttöön vuoden 2015 loppuun asti määräaikainen kokeilu, jossa puretaan esteettömyysmääräyksiä muiden kuin ensimmäisen ja toisen kerroksen osalta. Kantelun mukaan kokeilu asettaisi vammaiset henkilöt ilman hyväksyttävää perustetta eriarvoiseen asemaan muiden kanssa sekä heikentäisi vammaisten henkilöiden mahdollisuutta valita asuinpaikkansa ja mahdollisuuksia järjestää omatoimista asumista.

Ympäristöministeriön selvityksen mukaan kokeilua ei ollut vielä aloitettu. Selvityksen mukaan kokeilu on tarkoitus toteuttaa siten, että  virkamiesvalmistelussa pyritään löytämään yhteistyössä alan järjestöjen kanssa sellaisia rakennushankkeeseen ryhtyviä, käytännössä rakennusliikkeitä, joiden rakennuskohteet sijaitsevat alueellisesti eri puolella Suomea ja jotka olisivat kiinnostuneita osallistumaan kokeiluun. Kokeilussa sovelletaan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) poikkeamista koskevia säännöksiä, joiden mukaan kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen rakentamista koskevista säännöksistä. Kokeiluun kuuluvista rakennuskohteissa tarvitaan lain edellyttämät rakennusluvat, joiden osalta toimivalta kuuluu kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Kokeiluhanke edellyttää ennakkoneuvotteluja osapuolten kesken. Tarkempia tietoja hankkeeseen mahdollisesti kuuluvista kohteista selvitystä annettaessa ei ollut.

Oikeuskansleri katsoi, ettei ympäristöministeriön toimivaltaan ja tehtäviin ratkaisussa tarkemmin kuvatun ympäristöministeriötä koskevan lainsäädännön puitteissa kuulu puuttuminen kunnan harkintaan poikkeamista koskevissa yksittäisissä tapauksissa. Selvityksen mukainen kokeilun toteuttamistapa osapuolten välisine neuvotteluineen on omiaan herättämään kysymyksen siitä, missä määrin MRL 171 §:ssä päätöksentekijäksi säädetty kunta tosiasiallisesti tällaisessa tapauksessa tekisi päätöksen poikkeamisesta käytettyään aidosti sitä harkintavaltaa, joka kunnalle kyseisen säännöksen ja sen ratkaisussa kuvattujen esitöiden valossa kuuluu. Mikäli ympäristöministeriö kaavailemaansa kokeiluun ryhtyy, se joutuu kiinnittämään huomiota siihen, että sen rooli kokeilussa on sopusoinnussa edellä kuvattujen ympäristöministeriön toimivaltaa ja tehtäviä koskevien säännösten kanssa. Nämä päätelmät koskevat myös ympäristöministeriön selvityksessä mainittua rakennuslupaharkintaa, joka kuuluu kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Kokeilun toteuttamissuunnitelmien täsmentymättömyyden vuoksi tämän pidemmälle meneviä kannanottoja ei voitu asiassa esittää.

Oikeuskansleri katsoi, ettei asiassa ollut aihetta epäillä kenenkään oikeuskanslerin valvontavaltaan kuuluvan menetelleen lain tai virkavelvollisuuksiensa vastaisesti. Oikeuskansleri kiinnitti kuitenkin ympäristöministeriön huomiota kokeilun suunnitellusta toteuttamistavasta esitettyihin näkökohtiin.

Kantelijoiden mukaan kokeilu olisi myös YK:n vammaissopimuksen ja eräiden muiden kansainvälisten sopimusten vastainen. Muun ohella kokeilun toteuttamissuunnitelmien täsmentymättömyyden vuoksi kokeilun hyväksyttävyyttä mainittujen sopimusten ja yhdenvertaisuutta koskevien säännösten valossa ei voitu ratkaisusta tarkemmin ilmenevillä perusteilla arvioida .