Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston kirjelmän viivästyminen ja toimittamatta jättäminen

Diaarinumero: OKV/248/70/2020 OKV/252/70/2020 OKV/255/70/2020
Antopäivä: 13.10.2020
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys huomautus

Oikeuskansleri antoi kolme päätöstä tapauksissa, joissa valtioneuvosto ei ole viipymättä toimittanut eduskunnalle U-kirjelmiä Euroopan komission säädösehdotuksista. Oikeuskansleri valvoo valtioneuvoston yleisistunnon päätöksenteon yhteydessä, että valtioneuvoston perustuslaissa säädetyt U-kirjelmät täyttävät eduskunnan osallistumismahdollisuutta ja tietojensaantia koskevat sisällölliset vaatimukset ja että kirjelmät toimitetaan eduskunnalle viipymättä. Oikeuskansleri tutki ministeriöiden menettelyn omasta aloitteestaan.

Perustuslain 96 §:n mukaan valtioneuvoston tulee lähettää eduskunnalle eduskunnan kannan määrittelyä varten ehdotukset sellaisiksi säädöksiksi, sopimuksiksi tai muiksi toimiksi, joista päätetään EU:ssa ja jotka muutoin kuuluisivat eduskunnan toimivaltaan. Ehdotukset lähetetään ns. U-kirjelmillä (valtioneuvoston kirjelmillä). Lisäksi ministeriöt voivat perustuslain 97 §:n mukaisella selvityksillä eli ns. E-kirjeillä lähettää eduskuntaan tietoja kansainvälisten ja muiden asioiden valmistelusta EU:ssa. Normaalitapauksessa U-kirjelmä tulee toimittaa eduskunnalle muutamassa viikossa ehdotuksen antamisesta.

Oikeuskansleri antoi valtiovarainministeriölle huomautuksen siitä, että U-kirjelmä eduskunnalle komission lainsäädäntöehdotuksesta annettiin eduskunnalle vasta yli puolentoista vuoden kuluttua ehdotuksen antamisesta eduskunnan hallintovaliokunta kiinnitettyä asiaan erikseen huomiota. Ehdotus koski Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun asetuksen muuttamista Euroopan syyttäjäviraston kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAF:n tutkimusten vaikuttavuuden osalta. Valtiovarainministeriön selvityksen perusteella ministeriössä oltiin aluksi siinä käsityksessä, että eduskuntaa ei olisi tarvinnut informoida asiasta U-kirjelmällä. Oikeuskansleri piti viivettä huomattavana ja ministeriön menettelyä vakavana.

Oikeuskansleri kiinnitti toisessa ratkaisussaan valtiovarainministeriön huomiota valtioneuvoston velvollisuuteen toimittaa EU-lainsäädäntöehdotukset kirjelmällään eduskunnalle viipymättä. Direktiivimuutosehdotusta, joka koski verokohtelun eroavuuksia kolmansien maiden kanssa, ei toimitettu eduskunnalle U-kirjelmää, mutta eduskuntaa oli informoitu E-kirjeen sisältämällä selvityksellä.

Kolmannessa ratkaisussa oikeuskansleri tutki sisäministeriön menettelyn, jossa valtioneuvoston kirjelmä toimitettiin eduskunnalle lähes yhdeksän kuukauden kuluttua komission ehdotuksesta. Ehdotus koski asetusehdotusta ETIAS-pääsyn edellytyksistä. Oikeuskanslerin mukaan valtioneuvoston päätöksenteon kannalta sisäministeriön menettely ei ollut ongelmatonta EU:ssa jo pitkälle edenneeseen päätöksentekoon nähden, ja hän saattoi käsityksensä sisäministeriön tietoon. Eduskunnan kanslian lausunnon mukaan eduskunta oli kuitenkin ajoissa saanut riittävästi tietoa.

Ministeriöt olivat lähettäneet eduskunnalle tietoa komission ehdotuksista ja niiden käsittelystä niin kutsutuilla E-kirjeillä. Valtiovarainministeriön mukaan se toimi näin, koska EU-komission direktiivimuutosehdotus koskien verokohtelun eroavaisuuksia kolmansien maiden kanssa eteni EU:ssa nopeasti. Myös sisäministeriö perusteli toimintaansa EU:ssa nopeasti edenneellä päätöksenteolla. Oikeuskansleri totesi, että tietojen antaminen ennakollisesti E-kirjeellä ei perustuslain ja sitä koskevan perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön mukaan poista velvollisuutta toimittaa ehdotus eduskunnalle U-kirjelmällä, jonka antamisesta päättää valtioneuvoston yleisistunto. Oikeuskanslerin mukaan riittävän aikaisessa vaiheessa tapahtuva, valtioneuvoston kirjelmiä koskeva, päätöksenteko valtioneuvoston yleisistunnossa turvaa myös valtioneuvoston yhteistä kannanmuodostusta ministeritasolla ja sitä, että eduskunnan käytettävissä on asianmukaisesti koordinoitu valtioneuvoston yhteinen kanta.