Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston eduskunnalle EVM:n velkojan etuoikeusasemasta antamat tiedot; EVM-sopimuksen ja Espanjan lainaohjelman hyväksyminen

Diaarinumero: OKV/975/1/2012 OKV/966/1/2012 OKV/989/1/2012 OKV/1033/1/2012 OKV/1034/1/2012
Antopäivä: 10.10.2012
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Oikeuskanslerille tehtiin useita kanteluita joissa pyydettiin tutkimaan, onko valtioneuvosto johtanut eduskuntaa harhaan Euroopan vakausmekanismin (EVM) velkojan etuoikeusasemaa koskevan kysymyksen osalta. Lisäksi kanteluissa pyydettiin selvittämään, onko Espanjan lainaohjelmaa koskeva päätös tehty virheellisin perustein.

Oikeuskansleri toteaa päätöksessään, että hänellä ei ole koko EVM-sopimuksen neuvottelemista ja hyväksymistä koskeva prosessi huomioon ottaen aihetta epäillä, että eduskunnalle olisi jätetty antamatta asiasta olennaista tietoa tai että eduskuntaa olisi johdettu asiassa harhaan. Oikeuskanslerille toimitetusta asiakirja-aineistosta ilmeni, että kysymys EVM:n etuoikeutetun velkojan asemasta oli ollut esillä valtioneuvostossa ja eduskunnan eri valiokunnissa jo EVM-sopimusneuvottelujen aikana, jolloin Suomen kantoja asiaan on muodostettu.  Suomen neuvottelutavoitteena oli saada kirjattua EVM-sopimuksen johdanto-osaan lainojen etuoikeusasemaa koskeva lauseke. Tämä oli myös sopimusneuvottelujen lopputuloksena. Hallituksen esityksessä oli todettu sitoumuksen poliittinen luonne ja sen sijoittuminen sopimuksen johdanto-osaan.

Euroalueen huippukokouksessa 29.6.2012 annettiin poliittisella tasolla julkilausuma, jonka mukaan Espanjan lainaohjelma myönnetään Euroopan rahoitusvakausvälineestä (ERVV) kunnes EVM on käytössä. Espanjan lainaohjelma on tarkoitus siirtää myöhemmin ERVV:stä EVM:iin ilman etuoikeusasemaa. Valtiovarainministeriön selvityksen mukaan lainaohjelman siirtäminen edellyttää vielä erillistä päätöstä ERVV:n ja EVM:n päättävissä elimissä. Oikeudellisesti arvioituna eduskunnan vaikutusmahdollisuuksia asiassa turvaa se, että ennen kuin Suomen edustajat näissä elimissä voivat hyväksyä siirron, ehdotukset on saatettava perustuslain 96 ja 97 §:n mukaisesti eduskunnan käsiteltäväksi.

Oikeuskansleri toteaa Espanjan lainohjelmaan liittyvien toimien toteuttamisen tapahtuneen perustuslain mukaisesti eduskunnan myötävaikutuksella. Oikeuskanslerin toimivaltaan ei kuulu arvioida eduskunnan toimintaa.

Selvittäessään EVM-sopimuksen käsittelyvaiheita oikeuskanslerille valtiovarainministeriö havaitsi, että hallituksen esityksen perusteluissa EVM:n velkojan asemaa koskevan johdantokappaleen kuvaus ei yhdessä kohdassa vastannut liitteenä olleen EVM-sopimuksen tekstiä. Valtiovarainministeriö antoi virheestä eduskunnalle selvityksen. Oikeuskansleri kiinnittää päätöksessään ministeriön huomiota vastaisen varalle huolellisuuteen ja tarkkuuteen hallituksen esitysten laatimisessa.

Oikeuskansleri toteaa päätöksessään, että eurokriisin hoitamista koskevaan päätöksentekoon liittyviä toimia joudutaan tekemään ajoittain varsin nopealla aikataululla ja lyhyellä varoitusajalla ja jopa erilaisten tulkintojen ristipaineessa. Tämä on omiaan aiheuttamaan suuria haasteita asioiden kansalliselle valmistelulle.