Hyppää sisältöön

Valtionavustushakemuksen käsittelyn viipyminen

Diaarinumero: OKV/472/1/2016
Antopäivä: 21.6.2016
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

 Kantelija arvosteli ulkoasiainministeriötä siitä, että ministeriö ei ollut antanut kansalaisjärjestöjen  kehitysyhteistyöhankkeiden valtionavustuksia koskeviin hakemuksiin päätöksiä. Kantelija oli toimittanut ulkoasiainministeriölle hakemuksen valtionavustuksen myöntämiseksi 13.5.2015. Ulkoasiainministeriö oli lähettänyt 16.7.2015 hakijajärjestöille tiedonannon, jonka mukaan kehitysyhteistyömäärärahojen leikkausten vuoksi hanketuen hakukierros 2016 on keskeytetty eikä valtionavustuksia kyseisellä hakukierroksella saapuneille hankehakemuksille tulla myöntämään. Ulkoasiainministeriö ratkaisi kantelijan hakemuksen päätöksellään 2.6.2016 sen jälkeen kun ministeriöltä oli pyydetty asiasta kantelun johdosta selvitystä. Hakemuksen käsittely kesti yli 12 kuukautta.

Oikeuskansleri totesi, että hakijalla on oikeus saada hakemukseensa kirjallinen perusteltu päätös, johon voi hakea muutosta. Viranomaisen tiedonantoa tai kirjettä ei voida pitää valtionavustuslain 11 §:ssä tarkoitettuna päätöksenä.

Ulkoasiainministeriön mukaan hakemuksen käsittelyn viivästymiseen on vaikuttanut muun muassa hakemuksen vireilletulo ajankohtana, jolloin kehitysyhteistyömäärärahoihin on kohdistunut huomattavia säästövelvoitteita eikä niiden lopullisesta kohdentumisesta kehitysyhteistyön kokonaisuudessa ollut hakemuksen vireille tullessa tietoa. Myös henkilöstöleikkaukset olivat vaikuttaneet viivästymiseen.

Oikeuskansleri katsoi, että selvityksessä ei tullut esiin sellaisia syitä, joiden perusteella näin pitkää käsittelyaikaa voitaisiin pitää hyväksyttävänä ja totesi, että hakemusasiaa ei ole käsitelty perustuslain 21 §:n 1 momentissa ja hallintolain 23 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla ilman aiheetonta viivytystä. Hakemuksen käsittelyaikaa oli pidettävä hakijan kannalta kohtuuttoman pitkänä.

Oikeuskansleri kiinnitti ulkoasiainministeriön huomiota vastaisen varalle viranomaisen velvollisuuteen antaa valtionavustuksia koskeviin hakemuksiin kirjalliset päätökset ja käsitellä asiat ilman aiheetonta viivytystä.