Hyppää sisältöön

Valkoposkihanhien ja merimetsojen aiheuttamien vahinkojen estämiseksi myönnettävät poikkeusluvat

Diaarinumero: OKV/2511/10/2020
Antopäivä: 9.12.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: ympäristöviranomainen
Toimenpide: muu toimenpide

Apulaisoikeuskansleri antoi ratkaisun kanteluun, joka koski valkoposkihanhien ja merimetsojen aiheuttamien vahinkojen estämiseksi myönnettäviä poikkeuslupia koskevaa menettelyä.

Saadusta selvityksestä ilmeni, että poikkeuslupahakemusten käsittelyajat Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa ovat selvästi pidentyneet verrattuna aiempaan tilanteeseen. Myös Vaasan hallinto-oikeudessa kyseisten valitusten käsittelyajat ovat pitkiä ja joissakin tapauksissa asioiden kokonaiskäsittelyajat muodostuvat erittäin pitkiksi. Apulaisoikeuskanslerin mukaan kyseisissä tilanteissa perustuslaissa jokaiselle turvattuun oikeusturvaan kuuluva oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivästystä ei toteudu.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen laiksi rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta. Eduskunta on hyväksynyt esityksen sekä kaksi lausumaehdotusta, joissa on edellytetty valtioneuvostolta toimenpiteitä asiassa. Asiaan on odotettavissa hallitukselta uusia toimenpiteitä.

Apulaisoikeuskansleri pyysi ympäristöministeriötä antamaan viimeistään 31.5.2022 selvityksen siitä, miten rauhoituksesta luopuminen ja poikkeuslupamenettelyn kehittäminen on edistynyt.

Apulaisoikeuskansleri ryhtyi lisäksi selvittämään omana aloitteenaan Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa käsiteltävien poikkeuslupahakemusten ja Vaasan hallinto-oikeuteen muutoksenhaun perusteella päätyvien asioiden kokonaiskäsittelyaikoja.