Hyppää sisältöön

Valitusasiat tulisi käsitellä kohtuullisen ajan kuluessa

Diaarinumero: OKV/1882/1/2017 OKV/158/1/2018
Antopäivä: 29.8.2018
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: hallintotuomioistuin opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys ei toimenpidettä

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kahden hallinto-oikeuden huomiota siihen, että oikeudenkäynnin asianosaisilla on oikeus saada asiansa käsitellyksi ilman aiheetonta viivytystä.

Ensimmäisessä tapauksessa palvelussuhdeturvaa koskeneen valituksen käsittely hallinto-oikeudessa oli kestänyt noin 21 kuukautta eli pidempään kuin kyseisen asiaryhmän asioissa keskimäärin. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että valituksen käsittelyaika oli ollut varsin pitkä. Viipymisen syynä hallinto-oikeus viittasi yleisellä tasolla muun muassa kahden hallinto-oikeuden yhdistymiseen ja hallinto-oikeuden pitkään jatkuneisiin toimitilaongelmiin. Kysymyksessä olleen valitusasian käsittely oli sisältänyt useita toimenpiteitä ja välitoimia, joilla oli ollut vaikutusta käsittelyaikaan. Yleisellä tasolla hallinto-oikeus totesi, että usein asian faktojen selvittäminen voi olla aikaa vievä ja työläs prosessi myös niissä tapauksissa, joissa asian tosiasioiden selvittyä sen oikeudellinen arviointi voi olla varsin selkeää.

Myös toisessa tapauksessa valituksen käsittely hallinto-oikeudessa oli kestänyt keskimääräistä pidempään, noin 2 vuotta. Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että kunnanvaltuuston hyväksymästä tuulipuiston osayleiskaavasta tehtyä valitusta ei ollut onnistuttu käsittelemään kohtuullisessa ajassa. Hallinto-oikeus totesi selvityksessään muun ohessa, että yleiskaavoitusta koskevia valituksia oli tullut poikkeuksellisen paljon vireille. Erityisesti yleiskaavoja koskevien valitusten käsittely vaatii kokenutta lainkäyttöhenkilöstöä, ja niitä koskevien päätösten valmistelu vaatii yleensä varsin paljon työtä ja aikaa. Yksi kaavavalitusten käsittelyyn perehtynyt henkilö oli siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen, uuden henkilön perehdyttäminen oli vienyt aikaa, ja lisäksi viime vuosien voimakas eläköityminen oli vaikuttanut omalta osaltaan. Hallinto-oikeus oli ilmoittanut pyrkineensä toistuvasti saamaan lisäresursseja voidakseen ratkaista joutuisasti tuulivoimarakentamiseen liittyvät valitusasiat. Hallinto-oikeuden mukaan käsittelyaikojen piteneminen on ollut väistämätöntä, kun tuulivoimarakentamista on voimakkaasti tuettu mutta hallinto-oikeutta ei ole lisäresursoitu. Lisäksi hallinto-oikeus kertoi, että sen on huolehdittava käytettävissä olevien resurssien osalta työsuojelunäkökohdista.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että laillisuusvalvontakäytännössä ei ole yleensä hyväksytty käytettävissä oleviin henkilö- tai muihin resursseihin perustuvaa syytä hyväksyttäväksi syyksi oikeudenkäynnin käsittelyn viipymiselle. Laillisuusvalvonnassa painotetaan sitä lähtökohtaa, että oikeudenkäynnin asianosaisten näkökulmasta heillä on perustuslaissa säädetty oikeus saada asiansa käsitellyksi ilman aiheetonta viivytystä. Tämä on lähtökohtana myös muun muassa Euroopan ihmisoikeussopimuksessa artiklassa, jonka mukaan jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.