Hyppää sisältöön

Valitusasiakirjojen toimittaminen käräjäoikeudesta hovioikeuteen

Diaarinumero: OKV/86/31/2020
Antopäivä: 10.6.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti vastaisen varalle käräjäoikeuden vakavaa huomiota laissa säädettyyn velvollisuuteen toimittaa valitusasiakirjat hovioikeudelle viipymättä ja asian merkitykseen etenkin vangittuna olevan vastaajan oikeusturvan kannalta.

Hovioikeuden presidentti oli ilmoittanut oikeuskanslerille, että vangitun kantelun sisältäneiden valitusasiakirjojen toimittaminen käräjäoikeudesta hovioikeuteen oli viivästynyt. Valituskirjelmä oli saapunut hovioikeuteen yli kaksi kuukautta sen jälkeen, kun se oli toimitettu käräjäoikeudelle.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että käräjäoikeus oli laiminlyönyt lähettää valitusasiakirjat laissa edellytetyin tavoin viipymättä. Viivästys oli ollut huomattava etenkin, kun otettiin huomioon valitusasiakirjaan sisältynyt vastaajan vaatimus välittömästä vapaaksi päästämisestä. Käräjäoikeuden menettely oli vaarantanut vastaajan perustuslain turvatun oikeuden saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa ilman aiheetonta viivytystä. Se oli myös omiaan vaarantamaan luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen.

Apulaisoikeuskansleri piti laiminlyöntiä hyvin vakavana ja vastaajan oikeusturvaa merkittävästi vaarantavana. Oikeuskanslerin ratkaisukäytännön mukainen seuraamus asiassa olisi näin ollen lähtökohtaisesti ollut huomautus. Seuraamusta harkitessaan apulaisoikeuskansleri otti kuitenkin huomioon asiasta käytettävissä olleesta selvityksestä ilmenneen käräjäoikeuksien yhdistymisestä aiheutuneen erittäin poikkeuksellisen työtilanteen ja sen vaikutuksen asiaa hoitaneen käräjäsihteerin edellytyksiin suoriutua työtehtävistään sekä käräjäoikeuden ilmoittamat toimet vastaavanlaisten laiminlyöntien välttämiseksi.