Hyppää sisältöön

Valituksen käsittelyn viipyminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa

Diaarinumero: OKV/2866/10/2021
Antopäivä: 31.5.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: hallintotuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden huomiota perustuslaissa turvattuun jokaisen oikeuteen saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa ilman aiheetonta viivytystä.

Kantelijan valitus hallinto-oikeuteen oli tullut vireille toukokuussa 2018 ja hallinto-oikeus antanut päätöksensä huhtikuussa 2020. Hallinto-oikeus oli päätöksellään poistanut valituksenalaisen päätöksen virheelliseksi katsomansa valitusosoituksen, jättänyt valituksen tutkimatta ja siirtänyt valituksen käsiteltäväksi Vaasan hallinto-oikeuteen.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan hallinto-oikeuden selvityksestä ei hyväksyttävästi käynyt ilmi, miksi kantelijan valituksen käsittely oli kestänyt huomattavan pitkään. Asia oli ollut oikeudessa pitkiä jaksoja käsittelemättä ja vailla toimenpiteitä. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus oli jättänyt asian tutkimatta tekemättä varsinaista asiaratkaisua. Hallinto-oikeus ei näin ollen ollut joutunut enemmälti arvioimaan asiaan liittyviä aineellisen lainsäädännön soveltamiskysymyksiä, mikä olisi voinut osaltaan selittää asian käsittelyn pitkittymistä. Kyse ei ollut aineistoltaan laajasta tai muutoinkaan erityisen työläästä asiasta. 

Kantelijan valitusasian käsittelyaika hallinto-oikeudessa oli ollut lähes kaksi vuotta. Käsittelyaika oli ylittänyt asian laatuun ja laajuuteen nähden kohtuullisena pidettävän ajan. Viivästys oli loukannut kantelijan perus- ja ihmisoikeutena turvattua oikeutta saada asiansa käsitellyksi kohtuullisessa ajassa ja ilman aiheetonta viivytystä. Hallinto-oikeus oli siten laiminlyönyt velvollisuutensa asian käsittelyssä.