Hyppää sisältöön

Valintapäätös olisi tullut perustella riittävästi

Diaarinumero: OKV/2219/1/2017
Antopäivä: 30.8.2018
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi TE-toimiston tietoon näkemyksensä, ettei TE-toimiston antamaa muuntokoulutuksen valintapäätöstä ollut perusteltu riittävästi eikä valintapäätöksen muutoksenhakuohje ollut ollut riittävän selkeä.

Kantelija oli hakenut TE-toimiston työvoimakoulutukseen mutta ei ollut saanut paikkaa. Valintapäätöksen mukaan kantelija ei tullut valituksi koulutukseen, koska sopivia hakijoita oli enemmän kuin opiskelupaikkoja. Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että valintapäätöstä ei ollut perusteltu riittävästi siten kuin hallintolaissa ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa edellytetään. Hänen mukaansa ne valitsematta jättämisen perustelut, jotka TE-toimisto ja ely-keskus esittivät oikeuskanslerinvirastolle antamissaan selvityksissä, olisi tullut esittää valintapäätöksessä.

Lisäksi apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan valintapäätöksen muutoksenhakuohjeesta ei käynyt hallintolain mukaisesti riittävän selkeästi ilmi, oliko päätökseen ollut mahdollista vaatia oikaisua ja hakea muutosta valittamalla vai oliko päätöstä koskenut muutoksenhakukielto.