Hyppää sisältöön

Vaikutusvallan väärinkäytön kriminalisoinnista

Diaarinumero: OKV/2506/21/2022
Antopäivä: 22.11.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi oikeusministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jossa ehdotetaan lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen 12 artiklassa tarkoitetun vaikutusvallan väärinkäytön kriminalisoimista lisäämällä rikoslain 16 lukuun uusi 14 c §, jonka rikosnimikkeenä olisi vaikutusvallan kauppaamisrikos, sekä Suomen mainitun artiklan osalta yleissopimukseen tekemän ja sittemmin useasti uusiman varauman peruuttamista.

Oikeuskansleri piti kannatettavana uuden rangaistussäännöksen säätämistä sekä sen muotoilemista niin, että yleissopimukseen tehty varauma on mahdollista samalla peruuttaa. Hänen mielestään oli kuitenkin perustellumpaa, että ehdotetussa vaikutusvallan kauppaamisrikoksen tunnusmerkistössä käytettäisiin jatkovalmistelussa ilmaisun ”ilmoittaa, että hänellä on […] vaikutusvaltaa” sijaan esimerkiksi ilmaisua ”ilmoittaa tai antaa ymmärtää, että hänellä on […] vaikutusvaltaa”. Oikeuskansleri piti perusteltuna myös sitä, että ehdotettuun tunnusmerkistöön sisällyttäisiin jatkovalmistelussa sopimusmääräyksessä mainittu tunnusmerkki siitä, että palkkion lupaaminen, tarjoaminen ja antaminen välihenkilölle voisi tapahtua ”suoraan tai välillisesti”. 

Oikeuskanslerin näkemyksen mukaan jatkovalmistelussa on täsmennettävä hallituksen esityksen perusteluja rikostunnusmerkistöön otettavan abstraktia vaaraa koskevan tunnusmerkin osalta.

Oikeuskanslerilla ei ollut huomauttamista säätämisjärjestysperusteluista. Tästä huolimatta hän piti tarpeellisena esitysluonnoksen kannanottoa, että asiassa on kuitenkin perusteltua pyytää perustuslakivaliokunnan lausunto.

Oikeuskansleri kiinnitti huomiota vielä siihen, että hallituksen esitys ja sen ponnet on jatkovalmistelussa tarpeen muotoilla Hallituksen esityksen laatimisohjeissa tarkoitetun valtiosopimustaustaisen hallituksen esityksen ja Valtiosopimusoppaan mukaisesti. Lisäksi tulee ottaa huomioon yleissopimuksen erityiset ja Wienin valtiosopimuskonvention yleiset määräykset varaumien peruuttamisesta ja voimaantulosta. Yleissopimuksen voimaansaattamisasetusta olisi tarpeen päivittää varauman peruuttamisen seurauksena.