Hyppää sisältöön

Työttömyysturva-asian selvittäminen ja huolellinen käsittely

Diaarinumero: OKV/760/10/2021
Antopäivä: 5.5.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Uudenmaan TE-toimiston huomiota palvelun asianmukaisuutta ja asian selvittämisvelvollisuutta koskevien hallintolain säännösten noudattamiseen.

Palveluntuottaja oli ilmoittanut TE-toimistoon kantelijan haasteista valmennuspalvelussa. Kantelijan vastuuvirkailija oli tulkinnut kantelijan keskeyttäneen valmennuksen ja tehnyt kantelijalle selvityspyynnön. Kantelijalle oli annettu työttömyysetuuden määräaikaisesti estävä työvoimapoliittinen lausunto, jonka mukaan hän olisi keskeyttänyt valmennuksen ilman pätevää syytä. Työvoimapoliittinen lausunto oli uudelleen käsittelyn jälkeen poistettu.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että viranomaisen on kaikissa asian käsittelyvaiheissa oltava huolellinen hallintolaissa säädettyjen hyvän hallinnon ja siihen kuuluvien asian käsittelyn ja palvelun asianmukaisuutta koskevien periaatteiden mukaisesti. Hallintolaki edellyttää, että viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan kantelijan työttömyysturva-asiaa ei ollut käsitelty huolellisesti ja asianmukaisesti eikä selvitetty riittävästi ennen selvityspyynnön tekemistä ja työvoimapoliittisen lausunnon antamista. Apulaisoikeuskansleri totesi, että TE-toimisto oli käsitellessään kantelijan työttömyysturva-asiaa laiminlyönyt hallintolaissa säädetyt palveluperiaatetta ja palvelun asianmukaisuutta sekä asian selvittämistä koskevat velvoitteensa.