Hyppää sisältöön

Työterveyshuollon palvelujen järjestäminen

Diaarinumero: OKV/306/1/2009
Antopäivä: 24.1.2011
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: terveydenhuolto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri totesi päätöksessään, että saatujen selvitysten ja lausuntojen perusteella kaupunki ei ollut järjestänyt työterveyshuoltoa siten kuin kansanterveyslaissa on säädetty, koska työnantajilla ei ole ollut mahdollisuutta tehdä työterveyshuoltosopimusta kaupungin kanssa.

Kaupunki ohjasi työnantaja- ja yrittäjäasiakkaat tekemään työterveyshuoltosopimukset yksityisen palveluntuottajan kanssa, millä on merkitystä myös asiakasmaksujen määräytymiseen. Lisäksi kunnalla ei tällöin ole sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 4 §:n 2 momentin säännöksen mukaista velvollisuutta varmistua siitä, että hankittavat palvelut vastaavat sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta.

Päätöksessä on viitattu keväällä 2011 voimaan tulevan terveydenhuoltolain hallituksen esitykseen, jonka mukaan kunnallisella työterveyshuollolla on suuri merkitys erityisesti kantelussa esiin tuoduille pienemmille yrityksille sekä alueellisesti pienissä asutuskeskuksissa ja haja-asutusalueilla. Kunnallisilla työterveyspalveluilla voidaan turvata yhdenvertaisuutta työterveyshuollon palvelujen saannissa.

Suun terveydenhuollon järjestämisessä on asiassa otettu kantaa kaupungin suun terveydenhuollon eräille asiakkailleen lähettämään tiedotteeseen. Apulaisoikeuskanslerin päätöksen mukaan tiedotteesta on saattanut asiakkaalle syntyä sellainen käsitys, että hänen tulisi omalla kustannuksellaan kääntyä yksityisen suun terveydenhuollon palvelutuottajan puoleen, mikä on vastoin kansanterveyslain säätämiä velvoitteita. Tiedote on ollut sikäli puutteellinen, että siinä ei ole tuotu esiin mahdollisuutta, että terveyskeskus voi ostopalveluna järjestää asiakkaalle hoidon tarpeen edellyttämät suun terveydenhuollon palvelut, mikäli ei itse pysty niitä hoitoon pääsyä koskevissa aikarajoissa toteuttamaan. Tällöin asiakas maksaa saman asiakasmaksun kuin terveyskeskuksessa.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin sosiaali- ja terveystoimen huomiota suun terveydenhuollon ja työterveyshuollon järjestämiseen niitä koskevien säännösten mukaisesti sekä pyysi aluehallintovirastoa ilmoittamaan viimeistään 31.5.2011, mihin toimenpiteisiin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi on päätöksen perusteella ryhtynyt.