Hyppää sisältöön

Työtarjouskirjeeseen vastaamiselle asetettu määräaika oli liian lyhyt

Diaarinumero: OKV/571/1/2016
Antopäivä: 16.8.2016
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: käsitys

Kantelija on ilmoittanut saaneensa työ- ja elinkeinotoimistolta postitse työtarjouskirjeen, jossa tarkoitettua työpaikkaa oli haettava viimeistään neljän päivän kuluttua kirjeen päiväyksestä ja kahden päivän kuluttua sen saapumispäivästä lukien. Kantelija piti vastausaikaa riittämättömänä.

Apulaisoikeuskansleri katsoi asiassa lausunnon antaneen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tavoin, että työtarjoukseen vastaamiselle asetettua määräaikaa oli pidettävä riittämättömänä. Työ- ja elinkeinotoimiston tulee nyt kysymyksessä olevan kaltaisesta työpaikasta ilmoittaessaan olla henkilökohtaisesti yhteydessä työnhakijaan esimerkiksi puhelimitse, jotta työnhakijalla olisi tosiasiallinen mahdollisuus hakea työpaikkaa.

Apulaisoikeuskansleri saattoi työ- ja elinkeinotoimiston tietoon näkemyksensä työtarjouksiin vastaamiselle varatun määräajan riittävästä pituudesta.