Hyppää sisältöön

Työnhakijan neuvonta oli puutteellista

Diaarinumero: OKV/1659/10/2020
Antopäivä: 9.6.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti TE-toimiston huomiota viranomaisen neuvontavelvollisuuden asianmukaiseen toteuttamiseen.

Kantelija oli keskeyttänyt opintonsa ammatillisessa koulutuksessa ja osallistunut hoiva-avustajakoulutukseen. Kantelija oli valmistunut hoiva-avustajaksi ja ilmoittautunut työnhakijaksi TE-toimistoon. Häneltä evättiin työttömyysturva, koska hän ei ollut hakeutunut ammatilliseen koulutukseen ja hän oli vailla ammatillista koulutusta oleva 17-24-vuotias työnhakija.

Kantelija oli selvityksen mukaan asioinut TE-toimistossa verkon kautta sekä kerran puhelimitse. Tämän lisäksi hän oli käynyt asioimassa alle 30-vuotiaille tarkoitetussa monialapalvelupiste Ohjaamossa. Asiakastietojärjestelmän kirjausten mukaan hänelle ei ollut annettu neuvontaa opiskeluasioissa tai yhteishausta. Puhelinasioinnista asiakastietojärjestelmään oli tehty kirjaus, että kantelija ei ollut hakenut jatko-opiskelemaan. Kantelija oli ollut siinä käsityksessä, että hänellä on tutkinto, koska hän oli valmistunut hoiva-avustajaksi. Asiakastietojärjestelmän kirjauksista ja saaduista selvityksistä ei käynyt ilmi, että kantelijan kanssa olisi keskusteltu työttömyysturvalaissa tarkoitetun tutkinnon puuttumisesta. Kantelijan opiskeluja koskevia asioita oli kirjausten mukaan selvitetty vasta myöhemmin haastattelukäynnillä.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että TE-toimiston kantelijalle antamassa neuvonnassa oli ollut puutteita. Kantelija oli jäänyt epätietoiseksi seikoista, jotka vaikuttivat hänen oikeuteensa työttömyysturvan saamiseen. Tämä oli vaarantanut kantelijan oikeusturvaa. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että TE-toimisto ei ollut neuvonut kantelijaa tämän työttömyysturva-asiassa hallintolaissa säädetyn neuvontavelvollisuuden mukaisesti.