Hyppää sisältöön

Työ- ja elinkeinoministeriön menettely asian esittelyssä

Diaarinumero: OKV/897/70/2022
Antopäivä: 26.8.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Oikeuskansleri kiinnitti työ- ja elinkeinoministeriön huomiota vastaisen varalle virkamiehen ja esittelijän vastuuta koskeviin säännöksiin ja esittelijän tavoitettavuutta ja läsnäoloa koskevien ohjeiden noudattamiseen. Oikeuskansleri tutki ministeriön menettelyn omasta aloitteestaan.

Työ- ja elinkeinoministeriöstä esiteltiin valtioneuvoston yleisistunnon päätettäväksi 17.3.2022 valtioneuvoston päätös. Oikeuskanslerinvirastossa tarkastetaan valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn kaikki esittelylistat ennen istuntoja, jotta päätöksenteolle istunnoissa ei olisi oikeudellisia esteitä. Esittelijöihin otetaan tarvittaessa yhteyttä esittelylistojen korjauksia varten. Oikeuskanslerinviraston tarkastuksen perusteella oikeuskansleri edellytti valtioneuvoston yleisistunnon 17.3.2022 päätettäväksi jaetun asian esittelylistaan ja sen liitteisiin tehtävän useita korjauksia. Oikeuskanslerinvirastosta asian esittelijälle lähetettyyn korjauspyyntöön saapui automaattinen poissaolovastaus, minkä vuoksi ministeriön osastoa pyydettiin välittämään tieto korjauspyynnöstä sellaiselle virkamiehelle, joka voisi huolehtia tarvittavista korjauksista. Esittelijän vuosiloman vuoksi esittelijä pyydettiin vaihtamaan.

Valtioneuvostosta annetun lain 17 §:n perusteella valtioneuvoston yleisistunto tekee päätöksensä esittelystä. Esittelyt valtioneuvostolle ja niiden sujuvuudesta huolehtiminen ovat valtioneuvoston esittelijöiden ja ministeriöiden päällikkötehtävissä toimivien virkatehtävien ydintä. Valtioneuvoston esittelijän käsikirjan (1/2007) mukaan esittelijä vastaa asiasta asian esivalmistelusta toimeenpanoon asti. Esittelijän on oltava tavoitettavissa esittelylistan jaon jälkeen aina siihen hetkeen asti, kun asia on päätöskirjattu. Päätöslistamenettelyyn ajateltu asia saattaa muuttua esittelymenettelyasiaksi, jolloin esittelijän tulee olla istunnossa paikalla. Mahdollisessa PTJ:n häiriötilanteessa esittelijät voidaan myös kutsua istuntoon esittelemään asiansa. Kutsun istuntoon voi esittää ministeri, oikeuskansleri tai esittelijä itse. Esittelijän on varauduttava saapumaan paikalle istuntoon siihen asti, kunnes istunto on päättynyt. 

Ennakollista laillisuusvalvontaa vaikeuttaa se, jos esittelijää ei viipymättä tavoiteta. Myös valtioneuvoston päätöksenteko voi vaikeutua tai jopa estyä, jos esittelijä ei ole käytettävissä asiakirjojen asianmukaista korjaamista tai lisätietoja varten taikka jos häntä ei saada kutsutuksi istuntoon. Esittelijä myös vastaa perustuslain 118 §:n mukaan siitä, mitä hänen esittelystään on päätetty, ellei hän ole jättänyt päätöksen eriävää mielipidettä, joten on selvää, että vuosilomalla oleva virkamies ei voi toimia esittelijänä valtioneuvoston yleisistunnossa tai tasavallan presidentin esittelyssä.

Työ- ja elinkeinoministeriö on pahoitellut asiassa tapahtunutta virheellistä menettelyä ja selvittänyt asiaa sisäisissä keskusteluissa yhdessä asianosaisten kanssa. Asiaan on osaltaan vaikuttanut valmistelun poikkeuksellisen kiireellinen aikataulu johtuen äkillisestä kriisitilanteesta (Ukrainan sota), joka on jo valmiiksi kuormittanut asian valmistelusta vastaavaa osastoa. Työ- ja elinkeinoministeriö on kertonut pyrkivänsä varmistamaan, että vastaava tilanne ei uusiudu kiinnittämällä jatkossa erityistä huomiota esittelijöiden hyvään perehdytykseen, koulutukseen pääsyyn sekä henkilöstön tavoitettavuusedellytyksen huomioimiseen osana esimiestyötä ja työn johtamista.