Hyppää sisältöön

Tutkintapyyntöä ei käsitelty poliisilaitoksella asianmukaisesti

Diaarinumero: OKV/71/10/2020
Antopäivä: 7.6.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Kantelijan mukaan tutkinnan päätöksestä ei riittävän selvästi ilmennyt, toimitettiinko asiassa esitutkinta vai ei.

Asiassa oli kyse siitä, oliko kantelijan asiassa ollut kyse poliisimiehen tekemäksi epäillystä rikoksesta vai tietopyynnöstä ja/tai kantelusta. Arvioitavaksi tuli myös, oliko kantelija saanut asiansa käsitellyksi viranomaisessa asianmukaisesti.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että mikäli asiaa käsitelleelle rikoskomisariolle ei ollut selvää, oliko kantelijan asiassa ollut kyse rikosilmoituksesta vai kantelusta, olisi asia ollut aiheellista ohjata poliisilaitoksen oikeusyksikön käsiteltäväksi, joka poliisilaitoksen toimivaltaisena laillisuusvalvontaa suorittavana yksikkönä päättää asian käsittelyn kannalta lain- ja tarkoituksenmukaisesta menettelystä ja käsittelee poliisin menettelyyn liittyviä kanteluasioita. Epäselvässä tilanteessa olisi ollut perusteltua tiedustella myös kantelijan kantaa asiaan.

Poliisiyksiköissä tulee olla selvää, kuka yksikössä arvioi, kirjataanko yksittäisestä asiasta rikosilmoitus niin sanotun poliisirikosohjeen mukaisesti vai tutkitaanko asia kantelumenettelyssä.

Asiassa olisi voinut olla aihetta myös siirtää se ns. poliisirikosmenettelyyn siten, että asian käsittely oltaisiin keskeytetty kyseisellä laitoksella ja siirretty se silloisen Valtakunnansyyttäjänviraston harkittavaksi mahdollista esitutkinnan käynnistämistä varten Poliisihallituksen ohjeistuksen mukaisesti.

Joka tapauksessa oli selvää, että poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinnanjohtajana toimii syyttäjä ja ettei poliisin tekemäksi epäiltyä rikosta koskevaa esitutkintaa voida toimittaa samassa poliisilaitoksessa, jossa kyseinen poliisimies itse työskentelee. Rikoskomisariolla ei ollut toimivaltaa tehdä asiassa esitutkinnan toimittamista koskevia päätöksiä. Rikoskomisarion päätös ei myöskään täyttänyt esitutkintalain esitutkinnan päätökselle asettamia sisällöllisiä vaatimuksia eikä hallintolain edellyttämää hyvän kielenkäytön vaatimusta, jos kyseessä olisi katsottu olevan muu kuin esitutkinta-asia.

Mikäli rikoskomisario olisi pitänyt kantelijan poliisilaitokselle toimittamaa kirjoitusta tietopyyntönä, kuten poliisilaitos antamassaan lausunnossaan pohti, olisi tietopyyntö tullut käsitellä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetyssä menettelyssä. Näin ei kantelijan tapauksessa ollut toimittu.

Apulaisoikeuskansleri piti asiaa periaatteellisesti ja oikeudellisesti merkityksellisenä. Kantelija ei ollut saanut asiaansa ainakaan kantelun jättämiseen mennessä selkeää ja ymmärrettävää vastausta ja rikoskomisario oli ainakin muodollisesti käsitellyt asian poliisin tekemäksi epäiltynä rikosasiana, johon hänellä ei ole ollut alueellista eikä asiallista toimivaltaa.

Poliisilaitoksen rikoskomisarion huomiota kiinnitettiin poliisimiehen tekemäksi epäillyn rikoksen tutkintaa, tietopyyntöjen ja hallintokanteluiden käsittelyä koskevaan asianmukaiseen menettelyyn sekä hyvän hallinnon vaatimuksiin kirjoituksiin vastaamisessa.