Hyppää sisältöön

Tutkijoiden, opiskelijoiden, harjoittelijoiden ja au pairien maahantulon edellytykset

Diaarinumero: OKV/73/20/2017
Antopäivä: 15.1.2018
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon lakiluonnoksesta, joka koski EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksiä, kun kyseessä on opiskelu, tutkimus, työharjoittelu tai EU:n vapaaehtoisohjelmien puitteissa tehty vapaaehtoistyö. Esityksellä pannaan täytäntöön Euroopan unionin direktiivi (2016/801/EU). Lisäksi ehdotetaan direktiivin täytäntöönpanoon liittymättä, että au pair -sijoituksen perusteella myönnettävästä oleskeluluvasta säädettäisiin ulkomaalaislaissa.

Lakiesityksen mukaan Maahanmuuttovirastolla olisi nykyistä ulkomaalaislakia vastaavasti oikeus valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos hallinto-oikeus on kumonnut viraston päätöksen tai muuttanut sitä. Oikeuskansleri totesi, että perustuslakivaliokunta on suhtautunut pidättyvästi erityissäännöksiin viranomaisen yleisestä muutoksenhakuoikeudesta. Oikeuskanslerin mukaan uudessa laissa olisi tarpeen esittää perustuslakivaliokunnan käytännön mukaiset perustelut ja sisällyttää ne myös säätämisjärjestysperusteluihin. Säätämisjärjestysperusteluita tulisi tarkentaa muutenkin siten, että niistä saisi oikean kuvan esityksen liittymisestä perustuslakiin ja perusoikeuksien toteutumiseen. Oikeusturvaratkaisujen perustuslainmukaisuus uusien säännösten osalta olisi myös syytä todeta.

Au paireja koskevaa sääntelyä oikeuskansleri piti tervetulleena uudistuksena. Hän kuitenkin totesi, että lakiluonnoksessa oli käytetty osittain epäselvää ja monitulkintaista terminologiaa. Lainsäädännön selkeyteen ja käytännön sovellettavuuteen tulisi oikeuskanslerin mukaan kiinnittää enemmän huomiota. Lisäksi koska au pairit ovat haavoittuvassa asemassa oleva ryhmä, joita kansainvälisesti koskee palkattoman työn ja jopa ihmiskaupan riski, tulisi heitä koskevan lainsäädännön perusteluissa vähintään tuoda korostuneemmin esiin viikkotyöajan 30 tunnin enimmäismäärä.