Hyppää sisältöön

Turvapaikanhakijan työnteko-oikeutta koskevaan tiedusteluun vastaaminen

Diaarinumero: OKV/804/1/2019
Antopäivä: 5.5.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu sisäministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Maahanmuuttoviraston huomiota viranomaisen neuvontavelvollisuuden asianmukaiseen toteuttamiseen. Viraston menettely ei ollut hallintolain, hyvän hallintotavan eikä sen oman ohjeistuksen mukaista, kun se ei antanut sähköpostitse tietoja turvapaikanhakijan puolesta asioineelle avustajalle hakijan työnteko-oikeudesta.

Maahanmuuttovirasto oli vastannut kantelijan tiedusteluun, että turvapaikanhakijoiden työnteko-oikeuksista ei anneta kirjallista tietoa. Asian tarkistaminen kuuluu työnantajalle, joka voi varmistaa asian viraston tuolloin vielä käytössä olleesta palvelunumerosta. Vastauksessa viitattiin lisäksi viraston verkkosivuihin.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan viranomainen ei voi kieltäytyä vastaamasta turvapaikanhakijan työnteko-oikeutta koskevaan tiedusteluun, mikäli tietoa kysyy asianosainen itse tai hänen valtuuttamansa henkilö. Kantelijan sähköpostitse esittämään tiedusteluun olisi tullut vastata ensisijaisesti sähköpostitse joko antamalla hänelle hänen pyytämänsä tieto, ohjaamalla hänet kääntymään toisen viranomaisen puoleen saadakseen tiedon tai pyytämällä tarkempaa selvitystä valtuutuksesta, mikäli siitä on ollut epäselvyyttä.

Apulaisoikeuskansleri muistutti, että viranomaisen velvollisuutena on myös huolehtia siitä, että kaikki sen palveluksessa olevat ovat selvillä lain, hyvän hallintotavan ja mahdollisen sisäisen ohjeistuksen mukaisista oikeista menettelytavoista.