Hyppää sisältöön

Turvapaikanhakijan asiakirjojen hallussapito ja palauttaminen

Diaarinumero: OKV/23/10/2020
Antopäivä: 6.7.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Turvapaikanhakijana maahan saapuneen henkilön henkilöllisyyttä osoittavien asiakirjojen haltuunoton ja hallussapidon perusteet, sovellettavat säännökset ja oikeat menettelytavat eivät näyttäneet olevan poliisiviranomaisille yksiselitteisiä, ja tämä aiheutti merkittävää epäselvyyttä käytännössä.

Poliisi oli helmikuussa 2018 kieltäytynyt palauttamasta kantelijan puolison henkilökortteja ja ajokorttia, jotka oli otettu poliisin haltuun tämän haettua kansainvälistä suojelua vuodenvaihteessa 2015-2016. Poliisilaitos oli ilmoittanut, että asiakirjat pysyvät poliisin hallussa täytäntöönpanon turvaamiseksi, koska hakija oli päätetty käännyttää, ja maasta poistamiseen liittyvä valitus oli edelleen käsiteltävänä hallinto-oikeudessa. Kantelijan puoliso oli sittemmin vuonna 2017 hakenut oleskelulupaa perhesiteen perusteella. Oleskelulupa-asiaa ei ollut vielä lainvoimaisesti ratkaistu.

Haltuun otettuja kantelijan puolison asiakirjoja ei apulaisoikeuskanslerin mukaan voitu pitää matkustusasiakirjoina, eikä niiden haltuun ottamista voitu perustella ulkomaalaislain turvaamistoimia koskevalla säännöksellä. Poliisilaitos oli voinut ottaa asiakirjat poliisin haltuun poliisitutkinnan suorittamista varten, mutta asiakirjojen hallussapito asiakirjojen tarkastamiseksi on voinut kestää vain se aikaa, kun se on ollut poliisitutkinnassa suoritettavan toimenpiteen kannalta välttämätöntä.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti poliisilaitoksen huomiota kantelussa tarkoitettujen asiakirjojen hallussapidon perusteiden arvioimisesta ja palautuspyynnön käsittelystä esittämiinsä näkökohtiin. Viranomaisen ottaessa yksityishenkilön omaisuutta haltuun ja pitäessään sitä hallussa, tulee sen perustua lakiin. Menettelyssä tulee myös tarkoin noudattaa ulkomaalaislaista, poliisilaista, pakkokeinolaista sekä yleisemmin perustuslaista ja hallintolaista ilmeneviä vähimmän haitan, tarkoitussidonnaisuuden ja suhteellisuuden periaatteita. Asiakirjojen haltuunotolle ja hallussapidolle tulee olla selkeät perusteet, joiden tulee olla vaivatta selvitettävissä ja jotka tulee tarvittaessa voida kyseenalaistaa.

Päätös olla palauttamatta kantelijan puolison asiakirjoja Maahanmuuttoviraston pyynnön mukaisesti kielteisen päätöksen tiedoksiannon yhteydessä on tarkoittanut rajoitusta asianosaisen oikeuksiin. Poliisilaitoksen olisi tullut tehdä asiasta erillinen päätös tai määräys. Viimeistään siinä vaiheessa, kun kantelija oli esittänyt asiakirjojen palauttamista koskevan pyynnön poliisilaitokselle, olisi asiakirjojen hallussapidosta ja palauttamisesta kieltäytymisestä tullut tehdä perusteltu muutoksenhakukelpoinen päätös.

Kansainvälistä suojelua hakeneiden henkilöiden asiakirjojen haltuunottoa, hallussapitoa ja niihin liittyvää menettelyä koskevien säännösten ja viranomaisohjeiden tulisi olla selkeitä ja niiden soveltaminen yhtenäistä. Sisäministeriötä pyydettiin 31.12.2020 mennessä esittämään yleinen arvionsa kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden muiden kuin selkeästi matkustusasiakirjojen haltuunottoa ja hallussapitoa koskevasta säännöstöstä ja niihin liittyvistä menettelytavoista, mukaan lukien niihin liittyvät muutoksenhakumahdollisuudet. Ministeriötä pyydettiin myös arvioimaan soveltuvien säännösten selkeyttä, johdonmukaisuutta ja niiden soveltamisen yhdenmukaisuutta sekä esittämään näkemyksensä siitä, olisiko säännöksiä tai ohjeistusta aihetta selventää tai täsmentää.