Hyppää sisältöön

Toimivan oikeussuojajärjestelmän takaaminen

Diaarinumero: OKV/931/1/2012
Antopäivä: 11.2.2014
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
Toimenpide: muu toimenpide

Kantelussa oli kysymys Suomen riistakeskuksen metsästyslain mukaisen poikkeusluvan myöntämiseen liittyvästä laissa säädetystä täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta. Kantelussa viitattiin lainkäyttöelimien ratkaisuihin, joissa oli katsottu, että toimivan oikeussuojajärjestelmän kannalta on tärkeää hakea poikkeuslupaa ja ratkaista hakemus niin ajoissa, ettei rauhoituksesta voida poiketa ennen valitusajan päättymistä.

Apulaisoikeuskansleri katsoi muun ohessa, että hallinnon toiminnan poikkeuslupahakemusten käsittelemisessä ja ratkaisemisessa ei tule määräytyä hallinnon ulkopuolisen eli hakijan valitseman aikataulun ja toiminnan perusteella. Julkisen vallan on perustuslain 22 § huomioon ottaen turvattava perusoikeuksien eli tässä oikeusturvan toteutuminen. Oikeusturvaan sisältyvä valitusoikeuden täysimääräinen käyttäminen tulee turvata hallinnollisin keinoin sekä tarvittaessa lainsäädännöllisin toimin. Myös hallintolain 6 § asettaa hallinnolle objektiviteettivaatimuksen ja -tavoitteen, joka kysymyksessä olevassa tapauksessa tarkoittaa viranomaisten toimintaan kohdistuvan luottamuksen turvaamista siten, että hallinnossa asioivat ja myös lainmukaista muutoksenhakuoikeutta käyttävät tahot voivat luottaa paitsi oikeussuojajärjestelmän myös hallinnon toimivuuteen.

Apulaisoikeuskansleri lausui, että hallinnon tulee kaikessa lainmukaisessa toiminnassaan olla tasapuolinen ja neutraali, sekä perustaa toimintansa lainsäädäntöön, oikeudelliseen argumentaatioon ja tosiasioihin. Tämän vuoksi apulaisoikeuskansleri piti ongelmallisena maa- ja metsätalousministeriön lausunnosta ilmennyttä käsitystä eri tahojen - tässä tapauksessa poikkeusluvan hakijoiden ja mahdollisten lupapäätöksistä valittavien - intressien välisestä arvojärjestyksestä. Poikkeuslupapäätösten täytäntöönpanosta ja muutoksenhakujärjestelmästä on säädetty laissa, joka määrittelee eri intressitahojen aseman muutoksenhakujärjestelmässä. Riippumaton lainkäyttöelin ratkaisee tapauskohtaisesti lupapäätöksen ja sen täytäntöönpanon laillisuuden ja hallinnon tulee omalta osaltaan turvata aito mahdollisuus tähän oikeudelliseen punnintaan.

Perustuslain 68 §:n 1 momentin ja riistahallintolain 1 §:n 3 momentin perusteella maa- ja metsätalousministeriö vastaa riistakeskuksen hallinnon asianmukaisesta toiminnasta sekä ohjaa ja valvoo sitä. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että on hallinnon ja viime kädessä maa- ja metsätalousministeriön asia saattaa kantelussa esille tuotu poikkeuslupien täytäntöönpanoon liittyvä asiantila alaisessaan hallinnossa sellaiseksi, että oikeussuojajärjestelmän toimivuus voidaan jatkossa taata. Tämän vuoksi hän pyysi maa- ja metsätalousministeriötä ilmoittamaan viimeistään 30.9.2014, mihin sen toimivallassa oleviin toimenpiteisiin se aikoo ryhtyä asiassa.