Hyppää sisältöön

Toimenpidelupapäätöksestä olisi ollut suositeltavaa ilmoittaa rajanaapurille

Diaarinumero: OKV/671/1/2016
Antopäivä: 23.3.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: ympäristöviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi rakennusvalvontaviranomaisen tietoon esittämänsä näkökohdat hyvästä hallintotavasta ja toimenpidelupapäätöksen tiedoksiannosta.

Rakennusvalvontaviranomainen oli vuonna 2013 myöntänyt luvan 1,6-metrisen aidan rakentamiseksi kahden kiinteistön väliin siten, että aita on puoli metriä hakijan kiinteistön puolella. Aitaa vastustaneille rajanaapureille, kantelijoille, oli toimitettu pöytäkirjanote annetusta lupapäätöksestä. Vuonna 2014 hakija pyysi uutta toimenpidelupaa kaksimetriselle aidalle, joka rakennettaisiin kiinteistöjen rajalle. Naapurien kuulemisessa kantelijat ilmoittivat sähköpostitse vastustavansa aidan rakentamista rajalle ja vaativat, että aita sijoitetaan kokonaan luvanhakijan tontille. Rakennusvalvontaviranomainen myönsi toimenpideluvan aidan rakentamiseksi rajalle. Kantelijoille ei toimitettu tietoa myönnetystä luvasta, eivätkä he siten voineet käyttää muutoksenhakuoikeuttaan. Rakennusvalvontaviranomainen perusteli menettelyään sillä, etteivät kantelijat olleet pyytäneet lupapäätöstä tai sen jäljennöstä huomautuksessaan tai erikseen.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, ettei hänellä ollut oikeudellisia perusteita katsoa rakennusvalvontaviranomaisen menetelleen lainvastaisesti. Hän katsoi kuitenkin, että hyvän hallintotavan mukaista olisi ollut informoida kantelijoita samalla tavoin kuin edellisellä kerralla. Rakennusvalvontaviranomaiselle ei ollut voinut jäädä epäselväksi, että kantelijat vastustivat kaksimetrisen aidan rakentamista rajalle ja että he saattoivat olla halukkaita käyttämään muutoksenhakuoikeuttaan asiassa. Ei ollut kohtuullista edellyttää kantelijoilta nimenomaista pyyntöä tiedon saamiseksi, kun otetaan huomioon se, että kantelijoiden huomautukset oli tehty sähköpostitse eli varsin epämuodollisesti ja että he olivat edelliselläkin kerralla saaneet pöytäkirjanotteen lupapäätöksestä.