Hyppää sisältöön

Toimeentulotukiasioiden käsittely

Diaarinumero: OKV/2127/1/2014
Antopäivä: 20.10.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Kantelija arvosteli kaupungin menettelyä toimeentulotukiasioidensa käsittelyssä. Asiaa selvitettäessä ilmeni, että kantelijan toimeentulotukea koskevan hakemuksen käsittely oli ylittänyt toimeentulotuesta annetun lain (toimeentulotukilaki) 14 a §:n 3 momentissa säädetyn käsittelyajan, minkä vuoksi apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin aikuissosiaalityön huomiota kyseisen lainkohdan soveltamiseen. Lisäksi kantelijan toimeentulotukipäätöksistä tekemän oikaisuvaatimuksen käsittely oli kestänyt lähes 14 kuukautta ja siten viivästynyt kohtuuttomasti. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti  aikuissosiaalityön huomiota toimeentulotukea koskevan oikaisuvaatimuksen käsittelemiseen kiireellisenä. Myöskään kantelijan toimeentulotukea koskevan päätöksen täytäntöönpano ei ollut tapahtunut toimeentulotukilain 14 a §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla täysin viivytyksettä, joten apulaisoikeuskansleri kiinnitti aikuissosiaalityön huomiota toimeentulotukipäätöksen viivytyksettömään täytäntöönpanoon.   

Kantelija arvosteli myös sitä, ettei hän yrityksistään huolimatta ollut saanut tapaamisaikaa sosiaalityöntekijälle. Asiaa selvitettäessä ilmeni, että kantelija oli ainakin kerran puhunut sosiaalityöntekijän kanssa puhelimitse ja tavannut henkilökohtaisesti aikuissosiaalityön erityisohjaajan. Näytti kuitenkin siltä, että kantelija ei ollut saanut mahdollisuutta päästä keskustelemaan sosiaalityöntekijän tai -ohjaajan kanssa siinä määrin kuin hän oli katsonut tarpeelliseksi eikä hänen kaikkiin ajanvarauspyyntöihinsä ollut ilmeisesti vastattu. Apulaisoikeuskansleri totesi, että toimeentulotukityön tulee olla asiakaskeskeistä ja sen tulee perustua luottamukseen asiakassuhteessa, mitä osaltaan voidaan edesauttaa henkilökohtaisella keskustelulla. Keskustelun avulla asiakkaalle annetaan mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa asioihinsa ja häntä voidaan neuvoa niiden hoidossa. Toimeentulotukilain 14 a §:n 4 momentin sanamuoto on velvoittava ja sen perusteella toimeentulotukiasiakkaalle tulee järjestää mahdollisuus keskusteluun viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä pyynnön esittämisestä. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin aikuissosiaalityön huomiota toimeentulotukilain 14 a §:n 4 momentissa säädettyyn. (OKV/2127/1/2014)