Hyppää sisältöön

Todistus negatiivisesta testituloksesta (SARS-CoV2) rajat ylittävässä liikenteessä

Diaarinumero: OKV/1887/21/2020
Antopäivä: 13.9.2020
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta, joka koski vaatimusta negatiivisesta testituloksesta rajat ylittävässä liikenteessä. Oikeuskansleri totesi lausunnossaan ennakkotestausmenettelyn muodostavan keskeisen välineen siirryttäessä matkustuksen rajoituksiin ja valtioneuvoston tekemiin rajapäätöksiin perustuvasta toimintatavasta uudenlaiseen toimintamalliin rajat ylittävässä liikenteessä. Uusi toimintamalli mahdollistaa Schengenin säännöstöön perustuvasta sisärajavalvonnasta luopumisen, mitä oikeuskansleri on laillisuusvalvojana pitänyt tärkeänä rajasäännöstön asettaman määräajan umpeutuessa.

Oikeuskansleri kiinnitti lausunnossaan huomiota siihen, että esityksen perusteluissa tulee antaa selkeä kokonaiskuva toimintamallista ja että säätämisjärjestysperusteluja on täydennettävä mm. ennakkotestauksesta vapautettujen väestöryhmien erityiskohtelun osalta niin perusoikeusjärjestelmän kuin unionin oikeuden kannalta. Lisäksi oikeuskansleri edellytti, että ehdotetussa sääntelyssä otetaan huomioon valtioneuvoston 11.9.2020 tekemän periaatepäätöksen linjaukset. Jatkovalmistelussa on vielä hiottava lakiehdotuksen rakennetta ja säännösmuotoiluja sekä täsmennettävä asetuksenantovaltuuksia.