Hyppää sisältöön

Tietopyyntö olisi tullut käsitellä lainmukaisesti

Diaarinumero: OKV/1864/1/2017
Antopäivä: 15.12.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: terveydenhuolto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti terveysaseman huomiota julkisuuslain säännöksiin asiakirjapyynnön käsittelemisestä ja henkilötietolain säännöksiin tarkastusoikeuden toteuttamisesta.

Kantelija ei ollut saanut kaikkia itseään koskevia tietoja, joita hän oli pyytänyt terveysasemalta. Asia oli terveysasemalla käsitelty henkilötietolain mukaisena henkilötietojen tarkastuspyyntönä. Apulaisoikeuskanslerin näkemyksen mukaan pyyntö oli ennemminkin ollut julkisuuslain mukainen asiakirjapyyntö, mutta sen saattoi tulkita myös tarkastuspyynnöksi. Apulaisoikeuskansleri totesi, että mikäli terveysasemalla oli epäselvyyttä pyynnön luonteesta, olisi asiaa hallinnon palveluperiaatteen ja viranomaisen neuvontavelvoitteen perusteella tullut tiedustella kantelijalta.

Kantelijalle ei ollut annettu julkisuuslain mukaista ohjausta mahdollisuudesta saada asiassa muutoksenhakukelpoinen päätös. Hän ei myöskään ollut saanut henkilötietolain mukaista todistusta tarkastuspyynnön epäämisestä sekä ohjausta mahdollisuudesta saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Apulaisoikeuskanslerin mukaan mainittuja julkisuuslain ja henkilötietolain mukaisia menettelyjä on tärkeää noudattaa, koska niissä on kysymys tiedon pyytäjän ja tarkastusoikeuden käyttäjän oikeusturvasta. Terveysaseman menettely ei ollut ollut lainmukaista. Apulaisoikeuskansleri toimitti kantelijan kantelukirjoituksen, jossa hän oli uudistanut tietopyyntönsä, terveysasemalle pyynnön käsittelemiseksi uudelleen.