Hyppää sisältöön

Tietojen antaminen oikeuskanslerille

Diaarinumero: OKV/5/50/2013
Antopäivä: 19.8.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu sisäministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri antoi kesäkuussa 2013 päätöksensä asiassa, jossa hän tutki poliisin ulkomailla toimiviin yhdyshenkilöihin kohdistuvaa poliisiorganisaation sisäistä laillisuusvalvontaa. Päätöksen antamisen jälkeen apulaisoikeuskansleri otti omana aloitteenaan selvitettäväksi suojelupoliisin menettelyn oikeuskanslerin tietojensaantioikeuden toteutumisessa kyseisen asian yhteydessä.

Asiassa ilmeni, että suojelupoliisi oli jättänyt toimittamatta oikeuskanslerinvirastoon yhdyshenkilötoimintaa koskeneen ohjeensa, joka oli päiväämätön ja vailla diaarinumeroa. Ohje liittyi olennaisesti apulaisoikeuskanslerin tutkimaan asiaan. Suojelupoliisi ei ollut edes kertonut apulaisoikeuskanslerille kyseisen ohjeen olemassaolosta. Suojelupoliisi oli tosin kertonut ohjeen olennaisesta sisällöstä. Ohjeen olemassaolo havaittiin oikeuskanslerinvirastossa oma-aloitteisesti. Suojelupoliisin selvityksestä ilmeni sittemmin, että suojelupoliisi oli jättänyt kokonaan kertomatta myös samaa asiaa koskeneesta päivätystä ja diarisoidusta ohjeestaan. Suojelupoliisin mukaan tämä johtui siitä, että suojelupoliisin yhdyshenkilötoiminnasta vastanneet virkamiehet eivät olleet tienneet tai muistaneet viimeksi mainitun ohjeen olemassaoloa.

Apulaisoikeuskansleri totesi elokuussa 2013 antamassaan päätöksessä, että mainittujen ohjeiden toimittamatta jättäminen oikeuskanslerinvirastoon tai edes niiden olemassaolosta kertomatta jättäminen oli ollut vastoin oikeuskanslerin perustuslaissa turvattua tietojensaantioikeutta. Apulaisoikeuskansleri korosti, että tämä tietojensaantioikeus on erityisen tärkeää suojelupoliisin kaltaisen viraston kohdalla, joka käsittelee paljon valtiojärjestyksen keskeisiin etuihin ja usein samalla kansalaisten perusoikeuksiin liittyvää ei-julkista ja salaista aineistoa ja jonka julkinen valvonta tämän vuoksi on tavanomaista viranomaistoimintaa rajatumpaa.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti suojelupoliisin huomiota oikeuskanslerin perustuslain mukaiseen tietojensaantioikeuteen. Apulaisoikeuskansleri totesi lisäksi, että päivätyn ja diarisoidun ohjeen osalta kyse oli ainakin varsin vakavasta puutteesta suojelupoliisin sisäisessä tiedonkulussa. Apulaisoikeuskanslerin mukaan suojelupoliisissa näytti olevan ilmeinen tarve ryhtyä suojelupoliisin itsensä mainitsemiin toimenpiteisiin arkistonsa ja sisäisen tiedonkulkunsa paremmaksi järjestämiseksi. Apulaisoikeuskansleri pyysi suojelupoliisia ilmoittamaan hänelle näistä toimenpiteistään.