Hyppää sisältöön

Tiedusteluun vastaaminen viivästyi

Diaarinumero: OKV/2188/10/2021
Antopäivä: 14.3.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Kansaneläkelaitoksen huomiota hallintolaissa edellytettyyn asioiden viivytyksettömään käsittelyyn.

Kantelija oli käynyt sähköpostikirjeenvaihtoa Kelan kanssa ja saanut tiedusteluihinsa perustellut vastaukset. Yksi kantelijan tiedustelu sisälsi asiakirjapyynnön. Tähän kantelija sai Kelalta vastauksen vasta kaksi kuukautta myöhemmin tiedusteltuaan asiaa. Kela totesi selvityksessään, että sen mielestä kyseessä oli yleisluonteinen kysely, johon oli jo vastattu yleisluonteisesti aiemmin. 

Apulaisoikeuskanslerin mukaan viranomaisen tulisi ilmoittaa asiakkaalle, jos hänen saman sisältöisiin tiedusteluihinsa on jo aiemmin vastattu tai jos tiedusteluun vastaaminen katsotaan muusta syystä tarpeettomaksi. Asiakkaalle tulisi ilmoittaa myös siitä, että viranomainen ei jatkossa enää vastaa samaa asiaa koskeviin tiedusteluihin. Näin asiakas ei jää epätietoiseksi siitä, onko hänen kirjoituksensa saapunut viranomaiselle ja miten se on viranomaisessa käsitelty.