Hyppää sisältöön

Tiedotus- ja keskustelutilaisuuksista ilmoittaminen

Diaarinumero: OKV/41/10/2020
Antopäivä: 8.6.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri katsoi asukkaiden osallistamista ja vaikutusmahdollisuuksien varaamista koskevassa asiassa, että tiedotus- tai kuulemistilaisuuksista pelkästään Facebookissa ilmoittaminen rajaisi asukkaiden vuorovaikutusmahdollisuuksia tarpeettoman tiukasti. Sosiaalista mediaa oli luonnollisesti mahdollista hyödyntää alueen asukkaita informoitaessa ja tilaisuuksiin kutsuttaessa, mutta sitä ei asukkaiden intressit huomioon ottaen voida sellaisenaan pitää riittävänä. Facebookissa ilmoittaminen vaikuttikin olevan verkkosivujen kautta tiedottamista täydentävä tiedotustapa.

Asiassa oli kysymys tuetun asumisen asumisyksikön suunnittelusta, hankkeesta tiedottamisesta ja alueen asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksien turvaamisesta varhaisessa vaiheessa. Kaupunginhallitus oli huhtikuussa 2019 päättänyt varata säätiölle tontin kumppanuuskaavoitusta ja tuetun asumisen asumisyksikön sekä valtion tukemien vuokra-asuntojen suunnittelua varten. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa oli kyse voimassa olevan kaavan mukaisesta toiminnasta. Vanhan rakennuksen korvaamista uudella koskeva rakennuslupahakemus oli saatujen tietojen mukaan vireillä. Kaavamuutosta edellyttävä hankkeen toinen vaihe ei ollut vielä vireillä. Kaupunginhallitus oli päätöksessään edellyttänyt, että asumisyksikön suunnittelussa kiinnitetään huomiota ala-asteen koulun sijaintiin kiinteistön välittömässä läheisyydessä. Hankkeen toteuttajaa oli myös kehotettu lisäämään vuorovaikutusta alueen asukkaiden kanssa. Kaupunginhallituksen tontinvarauspäätöksen jälkeen asiasta oli järjestetty päätöksen mukaisesti useampia tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia. Niiden tarkemmasta sisällöstä, toteuttamistavasta tai siitä, miten niihin oli alueen asukkaita kutsuttu, ei kuitenkaan ollut esitetty mitään selvitystä. Kantelija esitti vastineessaan, että kahdesta tilaisuudesta olisi ilmoitettu ainoastaan Facebookin kautta.

Kaupungin ei voitu katsoa laiminlyöneen alueen asukkaiden varhaisen vaiheen kuulemista asumisyksikön suunnittelussa. Hankkeen toisen vaiheen kaavamuutoksen valmistelu edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimista, jolloin alueen asukkailla on suunnitelman mukaisesti mahdollisuus osallistua ja siten vaikuttaa asemakaavamuutoksen valmisteluun.

Apulaisoikeuskansleri lähetti kaupunginhallitukselle tiedoksi päätöksessä esitetyt asukkaiden osallistamista, vaikutusmahdollisuuksien varaamista sekä keskustelu- ja tiedotustilaisuuksista ilmoittamista koskevat näkökohdat.