Hyppää sisältöön

TE-toimiston toimet eivät täyttäneet hallintolain vaatimuksia

Diaarinumero: OKV/1611/1/2018
Antopäivä: 11.12.2019
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti TE-toimiston huomiota asiakkaan asian selvittämiseen, tiedusteluihin vastaamiseen ja asioiden viivytyksettömään käsittelyyn hallintolain mukaisesti. TE-toimiston on otettava työssään huomioon myös luottamuksensuojaperiaate.

TE-toimisto oli ryhtynyt selvittämään kantelijan oikeutta työttömyysetuuteen virkailijan ja kantelijan käymän puhelinkeskustelun perusteella. Apulaisoikeuskanslerin mukaan TE-toimistossa ei selvitetty riittävästi ja asianmukaisesti kantelijan asiaa, sillä TE-toimiston näkemys kantelijan työllistymisestä avopuolisonsa yritystoiminnassa perustui pelkästään puhelinkeskusteluun. Kantelija oli selvityksissään kiistänyt TE-toimiston näkemyksen ja tuonut esiin sen, että puhelinkeskustelussa oli tapahtunut väärinymmärrys. Kyseessä oli ollut niin sanottu sana vastaan sana –tilanne. Tällaisessa tilanteessa ei voida lähteä siitä, että viranomaisen näkökanta on oikea, varsinkaan kun sen tueksi ei ollut esitetty mitään muita perusteita. Apulaisoikeuskanslerin mukaan TE-toimiston olisi tullut arvioida ja tulkita asiassa esitettyä ja sen tosiseikkoja perusteellisemmin.

Apulaisoikeuskansleri totesi myös, että TE-toimiston olisi pitänyt selvittäessään kantelijan asiaa ja asiasta saatua selvitystä arvioidessaan ottaa huomioon hallinnon luottamuksensuojaperiaate. Luottamuksensuojaperiaate merkitsee hallinnon toiminnassa sitä, että muun muassa yksityisellä henkilöllä tulee perustelluin edellytyksin olla oikeus luottaa viranomaisen toimintaan. Kantelijan asiassa oli kysymys lähes kolme vuotta aikaisemmin annetun työvoimapoliittisen lausunnon kumoamisesta. Kantelijalla oli ollut työvoimapoliittisen lausunnon perusteella oikeus työttömyysetuuteen jo syyskuusta 2015.  Kantelijalle oli muodostunut oikeutettuja odotuksia siitä, että hänellä oli oikeus työttömyysetuuteen ja että asia olisi jo aiemmin selvitetty.