Hyppää sisältöön

TE-toimiston neuvonnassa ja asian selvittämisessä puutteita

Diaarinumero: OKV/1807/1/2018
Antopäivä: 5.11.2019
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti TE-toimiston huomiota hallintolain edellyttämään asioiden asianmukaiseen ja huolelliseen selvittämiseen ja käsittelyyn. Lisäksi TE-toimiston asiakkaalle antaman neuvonnan on oltava oikeansisältöistä. TE-toimisto ei ollut toiminut riittävän huolellisesti kantelijan asiassa.

Kantelija oli yrittänyt rekisteröityä kaksi kertaa työnhakijaksi TE-toimistossa. Ensimmäisellä asiointikerralla kantelija oli ilmoittanut saaneensa kielteisen oleskelulupapäätöksen. TE-toimistosta oli todettu, että kantelijaa ei voitu ottaa asiakkaaksi, koska hänellä ei ollut oleskelulupaa. TE-toimiston asiakirjoihin oli merkitty, ettei ollut tietoa siitä, valittaako kantelija kielteisestä oleskelulupapäätöksestä. Tähän asiaan ei ollut palattu enää, vaikka kantelija oli asioinut uudelleen TE-toimistossa. TE-toimiston päätös siitä, että kantelijaa ei voitu ottaa asiakkaaksi, oli tehty puutteellisen tiedon varassa.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan työnhakijaksi rekisteröimisessä ja sen johdosta TE-toimiston palveluihin pääsyssä ja työttömyysetuuden saamisessa oli kysymys kantelijan oikeuksiin välittömästi vaikuttavan asian selvittämisestä. Varsinkin tämänkaltaisissa asioissa viranomaisen on pyrittävä käsittelemään asiat viivytyksettä ja perusteellisesti. Viranomaisen on huolehdittava siitä, että sen ratkaisut ovat lainmukaisia ja sisällöltään oikeita.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että TE-toimisto ei selvittänyt kantelijan asiaa niin, että sillä olisi ollut riittävät ja oikeat tiedot asiasta. Kantelijan kielteistä oleskelulupaa koskeva asia olisi pitänyt selvittää tarkemmin, koska ulkomaalaisen työnhakijaksi rekisteröinti ja työnhaku pysyvät voimassa siihen saakka, kun asiasta annetaan lainvoimainen kielteinen päätös.

TE-toimisto oli lisäksi laiminlyönyt hyvän hallinnon edellyttämän asianmukaisen palvelun ja neuvonnan antamisen kantelijalle. Toimistosta oli annettu kantelijalle virheellistä tietoa hänen oikeudestaan rekisteröityä työnhakijaksi. Epäselväksi jäi se, oliko kantelijalle kerrottu hänen oikeudestaan työntekoon. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan perustuslain takaama hallinnon palveluiden asianmukaisuus edellyttää, että viranomaisen antama tieto ja neuvonta on ajantasaista ja oikeansisältöistä. Lisäksi asiakkaan tiedusteluihin on vastattava riittävän selkeästi ja ymmärrettävästi. Tämä korostuu erityisesti tilanteissa, joissa kommunikointi on tavanomaista vaativampaa esimerkiksi asiakkaan ja viranomaisen välisten kieli- tai kulttuurierojen takia.