Hyppää sisältöön

TE-toimiston neuvonnan oltava oikeasisältöistä ja asiat käsiteltävä huolellisesti

Diaarinumero: OKV/610/1/2019
Antopäivä: 24.3.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin mukaan TE-toimiston on käsiteltävä asiat hallintolain mukaan asianmukaisesti ja huolellisesti. TE-toimiston antaman neuvonnan on myös oltava oikeansisältöistä. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti TE-toimiston huomiota näihin seikkoihin.

Kantelija arvosteli TE-toimistosta saamaansa neuvontaa. TE-toimiston asiakastietojärjestelmään ei merkitty eräitä kantelijan TE-toimiston asiantuntijan kanssa käymiä puheluita. Näin ollen kantelijalle tuolloin mahdollisesti annettuun neuvontaan ei pystytty jälkikäteen ottamaan kantaa. Ohjeiden mukaan TE-toimisto tallentaa yhteydenottoja järjestelmään silloin, kun asiakas on yhteydessä TE-toimistoon tai TE-toimisto asiakkaaseen.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan hallinnon asianmukaisuus edellyttää huolellisuutta asioiden käsittelyssä. Tähän sisältyy myös asioiden ja asiakkaan kanssa käytyjen keskustelujen huolellinen kirjaaminen.

TE-toimisto oli antanut kantelijalle virheellistä tietoa hänen oikeudestaan vuorotteluvapaan sijaisuuteen. Oikea tieto oli annettu seuraavana päivänä. Apulaisoikeuskanslerin ratkaisun mukaan perustuslain takaama hallinnon palveluiden asianmukaisuus edellyttää, että viranomaisen antama tieto ja neuvonta on ajantasaista ja oikeansisältöistä.

TE-toimisto oli laiminlyönyt hyvän hallinnon edellyttämän asianmukaisen palvelun ja neuvonnan antamisen kantelijalle.