Hyppää sisältöön

TE-toimiston asiakkaiden tietosuojan toteutuminen

Diaarinumero: OKV/116/1/2012
Antopäivä: 18.10.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: käsitys

Asioidessaan Pirkkalan kunnanvirastossa sijaitsevassa TE-toimistossa kantelija oli kiinnittänyt huomiota siihen, että virkailijoiden työpisteet oli sijoitettu sillä tavalla, että asiakkaan tietoja oli asiakaspalveluhuoneen ja käytävän välisestä ikkunasta kenen tahansa nähtävissä. Lisäksi työhuoneissa käyty keskustelu kuului odotustilaan. Kantelija oli ottanut ikkunan läpi valokuvan virkailijan työhuoneesta ja sen atk-näyttöruudusta.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 18 §:ssä säädettyyn hyvään tiedonhallintatapaan kuuluu myös tietojen suojaaminen.Vaikka asiassa saadussa selvityksessä onkin katsottu, että TE-toimiston toimitilat täyttävät normaalit yksityisyyden suojan vaatimat edellytykset, apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että yksityisyyden suojan piiriin kuuluvan asiakastiedon paljastuminen ulkopuoliselle on kirjoituksessa kerrotussa tapauksessa ollut suhteellisen vaivatonta. Asiakkaan yksityisyyden suojan piiriin kuuluvan tiedon näkeminen on tosin edellyttänyt tavanomaisesta asiakaskäyttäytymisestä poikkeavaa toimintaa, mutta asioitaan viranomaisessa hoitavan asiakkaan tulisi voida luottaa siihen, että häntä koskevat tiedot eivät ole ulkopuolisen nähtävissä tämäntyyppisessäkään tilanteessa.

TE-toimistossa vallitseva toimitilaratkaisu ei näin ollen ole tältä osin hyvää hallintoa säätelevän perustuslain 21 §:n mukaisen viranomaistoiminnan vaatimusten mukainen eikä täytä julkisuuslaissa asetettuja vaatimuksia hyvälle tiedonhallintatavalle.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Tampereen työ- ja elinkeinotoimiston huomiota viranomaisten toiminnan julkisuutta koskevan lain hyvää tiedonhallintatapaa koskevien säännösten sekä perustuslain hyvää hallintoa koskevien säännösten noudattamiseen.