Hyppää sisältöön

Tasa-arvolain muuttaminen

Diaarinumero: OKV/1214/21/2022
Antopäivä: 23.5.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tasa-arvolain muuttamisesta. Esityksen pääasiallisena tavoitteena on palkka-avoimuutta tasa-arvolaissa lisäämällä estää sukupuoleen perustuvaa palkkasyrjintää ja edistää samapalkkaisuuden toteutumista. Esityksellä vahvistettaisiin henkilöstön, henkilöstön edustajien ja syrjintää epäilevien työntekijöiden tiedonsaantioikeuksia palkoista. 

Oikeuskansleri piti lausunnossaan esityksen tavoitteita ja ehdotettua sääntelyä kannatettavina.

Lausunnon mukaan esitysluonnoksen suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys –jaksossa on asianmukaisesti käsitelty ehdotetun sääntelyn suhdetta perustuslain perusoikeussäännöksiin, EU-lainsäädäntöön sekä kansainvälisten ihmisoikeussopimusten määräyksiin.

Esitysluonnoksen mukaan tasa-arvolain tasa-arvosuunnittelun piiriin kuului vuoden 2019 tietojen perusteella noin 69 prosenttia työvoimasta. Tasa-arvolain tasa-arvosuunnitelman laatimisvelvoitteen laajentaminen vähintään 20 työntekijää työllistäville työpaikoille voisi oikeuskanslerin mukaan toteuttaa perustuslaissa säädettyjä tasa-arvon edistämisen velvoitetta sekä julkisen vallan velvollisuutta perus- ja ihmisoikeuksien turvaamiseen.