Hyppää sisältöön

Syyteoikeuden vanhentuminen

Diaarinumero: OKV/2850/10/2020
Antopäivä: 7.9.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Lapin käräjäoikeuden entisen laamannin huomiota rikosasioiden käsittelyyn siten, että syyteoikeus ei pääse vanhentumaan.

Käräjäoikeudessa käsiteltiin rikosasiaa, jossa oli kymmeniä vastaajia. Syyteoikeuden vanhentumisen vuoksi asiaa ei voitu käsitellä oikeusjärjestyksen mukaisesti siltä osin kuin kyse oli neljästä vastaajasta. Syyteoikeuden vanhentuminen aiheutui siitä, että haasteita ei annettu tiedoksi näille vastaajille ennen syyteoikeuden vanhentumista asian ollessa käräjäoikeuden laamannin käsiteltävänä. Laamanni antoi sinällään asiassa haasteet lain tarkoittamalla viipymättä, mutta selvityksessä myöntämällään tavalla hän laiminlöi siirtää vastaanottotodistusta käyttäen epäonnistuneet tiedoksiannot haastemiestiedoksiantoon.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan laamannin menettelyn virheellisyyttä oli lähtökohtaisesti pidettävä vakavana. Se, että haasteen tiedoksiantoon liittyvän aiheettomana pidettävän viipymisen vuoksi rikosasiaa ei voida käsitellä lain tarkoittamalla tavalla, on omiaan heikentämään luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen.

Laamannin menettelyn moitittavuuden arvioinnissa apulaisoikeuskansleri otti huomioon, että tapauksessa oli kyse laajasta rikosasiasta, jossa oli kymmeniä vastaajia, joista kerrotut neljä vastaaja eivät olleet osallistuneet kaikissa syytekohdissa tarkoitettuun menettelyyn. Laamanni oli sinällään välittömästi asian vireille tulon jälkeen antanut asiassa haasteet. Yhden vastaajan osalta haasteen tiedoksiannossa oli ollut laamannin esille tuomaa tiettyä epäselvyyttä. Apulaisoikeuskansleri huomioi myös laamannin esittämät seikat maaliskuussa 2020 alkaneen koronaepidemian vaikutuksista käräjäoikeuden toimintaan ja laamannin viraston päällikkönä tuolloin edellytetyt varsin vaativat ja kiireelliset työtehtävät.