Hyppää sisältöön

Suomen Asianajajaliiton tutkintolautakunnan menettely

Diaarinumero: OKV/1104/1/2013
Antopäivä: 20.11.2014
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö muu viranomainen tai julkista tehtävää hoitava
Toimenpide: muu toimenpide ei toimenpidettä

Kantelija arvosteli sitä, että hänen suorittamansa asianajajatutkinnon kirjallinen koe hylättiin kantelusta tarkemmin ilmenevin perustein. Kantelijan mukaan hänen oikaisuvaatimuksensa Suomen Asianajajaliiton tutkintalautakunnalle olisi eräiltä hylätyksi tulleilta osin tullut hyväksyä. Kantelija arvosteli myös sitä, ettei saanut kokeen tuloksista kirjallista päätöstä sekä sitä, ettei hänen oikaisuvaatimukseensa ollut annettu päätöstä.

Oikeuskansleri katsoi viitaten muun ohella eduskunnan lakivaliokunnan mietintöön (LaVM 5/2004), jonka mukaan asianajajayhdistyksen eli Asianajajaliiton hallituksen päätösvallan käyttöä yhdistyksen jäsenyydestä voidaan yhdistyksen toiminnan kokonaisuus huomioon ottaen pitää perustuslain 124 §:ssä säädettynä hallintotehtävänä, että asianajajatutkinnon toimittamisesta asianajajista annetun lain nojalla annettavan oikeusministeriön päätöksellä vahvistetun tutkintojärjestyksen perusteella vastaava tutkintolautakunta hoitaa perustuslain 108 §:n 1 momentissa tarkoitettua julkista tehtävää ja sen valvonta kuuluu näin ollen oikeuskanslerin toimivaltaan.

Oikeuskansleri totesi ratkaisusta tarkemmin ilmenevin tavoin voimassa olevan lainsäädännön puitteissa epäselväksi jäävän, missä määrin tutkintolautakunnan tehtäviin kuuluvan jäsenyyden edellytyksenä olevan asianajajatutkinnon tai siihen liittyvän oikaisuvaatimuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä päättämisen on katsottava olevan perustuslain 124 §:ssä tarkoitettuja hallintotehtäviä ja missä määrin ne sisältävät julkisen vallan käyttöä.

Asiassa ei ilmennyt aihetta epäillä, että tutkintolautakunta olisi toiminut kantelussa tarkoitettuna tapahtuma-aikana voimassa olleiden säännösten vastaisesti päättäessään kantelijan koesuorituksen ja oikaisuvaatimuksen hylkäämisestä ilman muutoksenhakukelpoista päätöstä.

Tutkintolautakunta oli selvityksessään todennut, että asianajajatutkinnon kasvanut merkitys huomioon ottaen tulisi selvittää, tulisiko tutkintolautakunnan oikaisuvaatimuksesta antaman päätöksen osalta olla laissa säädetty valitusoikeus.  Myös Suomen Asianajajaliiton hallitus on lausunnossaan todennut kiinnittäneensä huomiota siihen, ettei asianajajalakiin tai muuhun lakiin sisälly säännöksiä, jotka koskisivat valittamista tutkintolautakunnan päätöksestä.

Oikeuskansleri yhtyi siihen, mitä tutkintolautakunta selvityksessään oli päätöksiinsä liittyvän valitusoikeuden puuttumisesta esittänyt.  Asia ei antanut aihetta muuhun kuin että oikeuskansleri saattoi esittämänsä näkökohdat lainsäädännön epäselvyydestä ja valitusoikeuden puuttumisesta tutkintolautakunnan päätösten osalta Suomen Asianajajaliiton hallitukselle ja tutkintolautakunnalle tiedoksi sekä oikeusministeriölle mahdollisia toimenpiteitä varten.