Hyppää sisältöön

Sähköisesti lähetetyn hallintopäätöksen muoto

Diaarinumero: OKV/1798/1/2018
Antopäivä: 19.11.2019
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: ympäristöviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kunnan huomiota tarkkuuteen asiakkaalle päätöksiä sähköisesti lähetettäessä. Kunnan kanssa asioivan tulisi voida luottaa asiakirjan oikeellisuuteen riippumatta siitä, onko se sähköisessä vai kirjallisessa muodossa.

Eläinsuojelutarkastuksessa oli tehty iäkkään koiran lopettamista koskeva päätös. Koiran omistajalle oli lähetetty postitse päätös, jossa oli rastitettuna kohta, jonka mukaan päätöstä oli noudatettava muutoksenhausta huolimatta. Kantelun mukaan sähköpostitse tulleessa päätöksessä ei ollut rastia kyseisessä kohdassa.

Saadun selvityksen mukaan asiakkaalle oli annettu suullisesti tiedoksi eläinsuojelutarkastuksessa tehty päätös ja sen jälkeen lähetetty hallintopäätös informaatiotarkoituksessa sähköpostitse niin sanottuna ylimääräisenä tiedoksiantona. Kyse ei ollut varsinaisesta sähköisestä tiedoksiannosta. Kirjallinen päätös lähetettiin asiakkaalle saantitodistuksella. Sähköpostitse toimitettu päätösversio oli epähuomiossa lähetetty Word-muodossa, jolloin se ja saantitodistuksella lähetetty, todistusvoimaisena pidettävä päätös ovat ulkoasultaan voineet erota toisistaan. Sähköisessä asiakirjassa olleet rastit saattoivat avattaessa käytetystä ohjelmasta riippuen joko olla näkyvissä tai puuttua.

Kantelija oli saamistaan ristiriitaisista tiedoista huolimatta hakenut ajoissa muutosta päätökseen ja vaatinut valvontaeläinlääkärin tekemän päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämistä. Hallinto-oikeus oli keskeyttänyt päätöksen täytäntöönpanon. Myöhemmin valitus oli hylätty hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa.