Hyppää sisältöön

Rangaistuksen tuomitseminen syyteoikeudeltaan vanhentuneista rikoksista

Diaarinumero: OKV/5/31/2020
Antopäivä: 27.4.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus käsitys

Apulaisoikeuskansleri antoi käräjäoikeuden puheenjohtajana toimineelle käräjänotaarille huomautuksen lainvastaisesta menettelystä rangaistukseen tuomitsemisessa. Käräjänotaari oli tuominnut vastaajan sakkorangaistukseen syyteoikeudeltaan vanhentuneista rikoksista. Asia käsiteltiin oikeuskanslerinvirastossa hovioikeuden tekemän ilmoituksen perusteella.

Syyttäjä oli vaatinut tapauksessa rangaistusta vastaajalle kolmesta rikoksesta. Haasteen tiedoksianto vastaajalle oli jo ennen kyseisten rikosten syyteoikeuden vanhentumista epäonnistunut ja istuntopäivää oli siksi jouduttu siirtämään. Rikosten syyteoikeuden vanhentuminen ei käytettävissä olleiden tietojen perusteella ollut sinällään tapahtunut käräjäoikeudesta johtuvista syistä. Käräjänotaari oli heti istunnon jälkeen huomannut virheensä ja pyytänyt syyttäjää valittamaan tuomiosta hovioikeuteen, joka oli hylännyt syytteet vanhentuneista rikoksista ja vapauttanut vastaajan tuomitusta rangaistuksesta.

Käräjänotaarin virheestä ei ollut aiheutunut vastaajalle haitallisia täytäntöönpanoseuraamuksia tai käytettävissä olleesta aineistosta päätellen muutakaan haittaa tai vahinkoa virheen menetettyä säännönmukaisen muutoksenhaun seurauksena merkityksensä. Virhe oli kuitenkin luonteeltaan vakava ja omiaan heikentämään luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen.

Vaikka puheenjohtaja vastaakin käsittelemänsä asian lainmukaisuudesta, piti apulaisoikeuskansleri ongelmallisena sitä, että aineiston mukaan käsillä ollut rikosasia oli siirretty käräjänotaarille toiselta käsittelijältä ajankohtana, jolloin rikosten syyteoikeus oli jo ollut vanhentunut. Apulaisoikeuskanslerin mukaan käräjäoikeuden tulisi päätöksessä mainituista syistä jatkossa huolellisemmin varmistua siitä, ettei käräjänotaarille siirrettäisi ilman mahdollista vanhentumista koskevaa mainintaa toiselta käsittelijältä sellaista rikosasiaa, jossa rikoksen syyteoikeus on jo asiaa siirrettäessä vanhentunut tai uhkaa lähiaikoina vanhentua. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti käräjäoikeuden huomiota rikosasian siirtämisestä käräjänotaarille lausumaansa.