Hyppää sisältöön

Rahanpesulainsäädäntöä koskeva täydentävä hallituksen esitys

Diaarinumero: OKV/3020/21/2022
Antopäivä: 22.12.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi valtionvarainministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 236/2021 vp) täydentämisestä.

Oikeuskansleri piti täydentävän hallituksen esityksen antamista oikeana menettelynä verrattuna ministeriön valiokunnalle antamalla vastineella tapahtuvaan täydentämiseen silloin, kun hallituksen esitystä muutetaan asiallisesti merkittävästi.

Oikeuskansleri korosti, että täydentävässä hallituksen esityksessä on tarpeen tarkasti yksilöidä, miltä osin täydentävässä esityksessä muutetaan alkuperäistä esitystä. Täydentävän hallituksen esityksen pitäisi siten olla esitysluonnoksessa nyt esitettyä tarkempi ja samalla muutosten yksilöintiä pitäisi täydentää.

Oikeuskansleri katsoi, että sekä 1. että 2. lakiehdotuksen voimaantulosäännöstä ja sen perusteluita on tarpeen täydentävän esityksen loppuvalmistelussa vielä arvioida ja tarkentaa. Samoin säätämisjärjestysperusteluissa olisi selkeämmin todettava laajemman asiakkaan tuntemisen soveltamisalan ja pidennetyn vanhentumisajan vaikutukset ehdotusten oikeasuhtaisuuteen kokonaisuutena.