Hyppää sisältöön

Pysäköinnintarkastajan on myös allekirjoitettava pysäköintivirhemaksu

Diaarinumero: OKV/1590/1/2016 OKV/399/1/2017
Antopäivä: 10.11.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri saattoi kolmen kaupungin tietoon näkemyksensä, että pysäköintivirhemaksua koskeva päätös on allekirjoitettava käsin. Lisäksi päätöksessä tulee näkyä pysäköinnintarkastajan etu- ja sukunimi.

Kanteluiden mukaan kolmen kaupungin pysäköinnintarkastajat olivat merkinneet antamiinsa pysäköintivirhemaksuihin vain numeronsa ja sukunimensä tai numeronsa ja nimikirjaimensa.

Pysäköinninvalvonnasta annetun lain mukaan pysäköintivirhemaksua koskevassa päätöksessä on mainittava päätöksen tehnyt viranomainen ja käsittelijän nimi. Ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisukäytännössä on katsottu, että pysäköinnintarkastajan pelkän sukunimen, nimikirjainten tai tunnistenumeron merkitseminen ei ole lainmukaista, vaan päätöksessä tulee näkyä sekä etu- että sukunimi.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että kanteluissa arvosteltujen kaupunkien käytännöt eivät olleet kanteluhetkellä olleet lainmukaisia. Kantelumenettelyn vireillä ollessa kaupungit korjasivat käytäntöjään siltä osin, että pysäköintivirhemaksuista käy nykyään ilmi pysäköinnintarkastajan koko nimi.

Apulaisoikeuskansleri totesi kuitenkin näkemyksenään, että pysäköintivirhemaksua koskeva päätös on lisäksi allekirjoitettava. Pysäköinninvalvonnasta annetussa laissa ei ole nimenomaista mainintaa allekirjoittamisesta, mutta apulaisoikeuskanslerin mukaan hyvään hallintoon kuuluu, että päätös allekirjoitetaan käsin. Käsin allekirjoittaminen korostaa myös henkilökohtaisen vastuun ottamista päätöksestä, mikä on sopusoinnussa virkavastuuta koskevien säännösten kanssa. Näkemyksensä tueksi apulaisoikeuskansleri viittasi lisäksi siihen, että sen enempää pysäköintivirhemaksun allekirjoittamatta jättämisestä kuin sen koneellisestakaan allekirjoittamisesta ei ole erikseen säädetty.