Hyppää sisältöön

Puutteet toimeentulotukihakemusten käsittelemisessä

Diaarinumero: OKV/250/10/2020
Antopäivä: 22.10.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Kelan huomiota hallintolain neuvontaa, kielenkäyttöä ja päätöksen sisältöä koskevien säännösten huolelliseen soveltamiseen. Lisäksi hän kiinnitti Kelan huomiota toimeentulotukilain säännöksiin, jotka koskevat toimeentulotukihakemuksen käsittelylle asetettuja määräaikoja ja velvollisuutta järjestää asiakkaalle mahdollisuus keskustella Kelan toimihenkilön kanssa.

Oikeuskanslerille tehdyssä kantelussa oli kysymys puutteista perustuslain viimesijaista toimeentuloa turvaavan etuuden käsittelyssä ja päätöksenteossa.

Kela oli jättänyt kantelijan perustoimeentulotukihakemuksen osin ratkaisematta. Siltä osin kuin päätös koski ratkaisematta jäänyttä osaa, se oli perusteltu vaikeaselkoisesti. Käytetty kieli ei ollut selkeää ja sitä oli vaikea ymmärtää. Päätöksessä ei selkeästi eroteltu itse ratkaisua päätöksen perusteluista, mikä saattoi aiheuttaa epätietoisuutta päätöksen sisällöstä.

Kela ei ollut myöskään vastannut kaikkiin kantelijan toimeentulotukiasiassaan tekemiin tiedusteluihin eikä järjestänyt kantelijalle mahdollisuutta keskustella Kelan toimihenkilön kanssa viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä pyynnön tekemisestä. 

Lisäksi kantelijan tekemien toimeentulotukihakemusten ratkaiseminen oli viivästynyt päivällä eikä hakemuksia käsitelty siten lain mukaisessa määräajassa.