Hyppää sisältöön

Puolustusvoimista annetun lain muuttaminen

Diaarinumero: OKV/1022/21/2024
Antopäivä: 7.5.2024
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi puolustusministeriölle lausunnon puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta. Lausunto keskittyy sotilastiedustelulain 20 §:ään ehdotettuihin muutoksiin. Sotilastiedustelulain 20 §:ään lisättävässä 7 momentissa säädettäisiin, että Pääesikunnan tiedustelupäällikkö päättää Pohjois-Atlantin liiton tai sen jäsenvaltion ajoneuvolla, meri- tai ilma-aluksella taikka maa-asemalla tapahtuvan radiosignaalitiedustelun tai muun kuin tässä tai muussa laissa säädetyn tiedustelumenetelmän käytöstä Suomen alueella. Tässä momentissa tarkoitetun yhteistyön on oltava Suomen etujen ja 12 §:ssä tarkoitettujen painopisteiden mukaista. 

Oikeuskansleri kiinnitti huomiota siihen, että hallituksen esityksessä tulisi tehdä huolellinen arvio muutoksen vaikutuksista perustuslain 10 §:ssä suojeltuun yksityiselämän suojaan. Hallituksen esityksessä olisi perustuslakivaliokunnan käytäntöön – sekä mahdollisesti myös EUT:n ja EIT:n käytäntöön – viitaten arvioitava, rajoittavatko ehdotetut muutokset PL 10 §:ssä suojattuja oikeuksia. Rajoituksia tulisi arvioida perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten valossa.