Hyppää sisältöön

Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen menettely asiakirjapyynnön käsittelyssä ja virkanimitysasiassa

Diaarinumero: OKV/623/10/2020
Antopäivä: 20.6.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: puolustusministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen henkilöstöpäällikön huomiota viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain, julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain ja hallintolain säännösten noudattamiseen asiakirjapyyntöjen käsittelyssä. Lisäksi hän kiinnitti tutkimuslaitoksen huomiota viranhakuilmoituksen selkeyteen, hakijoiden ansioiden huolelliseen vertailuun nimitysmuistiossa sekä nimityspäätöksen perustelemiseen hallintolain edellyttämällä tavalla.

Henkilöstöpäällikkö oli useita kertoja kieltäytynyt antamasta kantelijan pyytämää asiakirjaa. Hän ei ollut antanut kantelijalle julkisuuslain edellyttämällä tavalla tietoa siitä, että asiakirjapyyntö voidaan saattaa viranomaisen ratkaistavaksi. Hän ei myöskään ollut tiedustellut kantelijalta, halusiko tämä asian siirrettäväksi viranomaisen ratkaistavaksi, ja halusiko tämä asiassa näin ollen valituskelpoisen päätöksen. Hän oli lisäksi kieltäytynyt kirjaamasta kantelijan asiakirjapyyntöä asianhallintajärjestelmään.

Viranhakuilmoituksessa oli ilmoitettu Puolustusvoimien toimintaympäristön tuntemus sekä odotuksissa että hakijalle eduksi katsottavana seikkana. Maininnat olivat olleet omiaan aiheuttamaan epäselvyyttä siitä, oliko kyse yhdestä viranhoitamisen keskeisestä vaatimuksesta vai pelkästään eduksi katsottavasta seikasta.

Nimitysmuistiossa oli vertailtu vain haastatteluun kutsuttujen ansioita. Selvityksen mukaan kantelijaa ei ollut valittu haastatteluun esimieskokemuksen puuttumisen vuoksi, mikä ei ilmennyt nimitysmuistiosta. Kantelija ei ollut voinut nimitysmuistion perusteella päätellä, miksi hän ei ollut mukana haastatteluvaiheeseen edenneiden hakijoiden joukossa, ja miltä osin hänen ei näin ollen katsottu täyttäneen tehtävän menestyksellisessä hoitamisessa tarvittavia edellytyksiä. Nimitysmuistion puutteet olivat voineet johtaa siihen, ettei kantelijalla ollut ollut käytettävissään kaikkia olennaisia tietoja virkanimityspäätöstä koskevan valitusoikeutensa käyttämiseksi.