Hyppää sisältöön

Poliisin hallinnosta annetun lain muuttaminen

Diaarinumero: OKV/767/21/2022
Antopäivä: 7.4.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi sisäministeriölle lausuntonsa poliisin hallinnosta annetun lain muuttamista koskevasta työryhmämietinnöstä.

Oikeuskanslerin mukaan mietinnössä kuvatulle suojatulle virantäyttömenettelylle on lähtökohtaisesti hyväksyttävät ja painavat yhteiskunnalliset syyt. Perusoikeusnäkökulmasta on tärkeää, että työnantajana viranomaiset toteuttavat ja edistävät toiminnassaan julkisuutta sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista myös tilanteissa, joissa suojausintressi on olemassa ja normaalit esimerkiksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslaissa säännellyt reagointikeinot eivät tule kyseeseen. Oikeuskanslerin mukaan ehdotus on erityisen merkittävä hyvän hallinnon kannalta.

Oikeuskanslerin mielestä jatkovalmistelussa olisi hyvä vielä pohtia, ovatko ehdotetun menettelyn alaiset virat paitsi virkatehtävien edellytysten niin myös joillain muilla kriteereillä etukäteen tarkemmin yksilöitävissä siten, että poikkeukselliseksi tarkoitettu virantäyttömenettely ja sovellettava rekrytointimalli olisi mahdollisimman selkeästi ja tarkoin laissa rajattu välttämättömiin tilanteisiin. Suositeltavaa olisi myös pyrkiä täsmentämään varsin väljää säännöstä välttämättömyysharkinnan kriteereillä. Suositeltavaa olisi samalla myös vielä pohtia, miten rajatumman julkisuuden ja avoimuuden johdosta ainakin periaatteessa heikkenevät hyvän hallinnon takeet kompensoidaan johtamisessa, dokumentaatiovaatimuksilla perusteluista ja sisäisellä ja ulkoisella laillisuusvalvonnalla. Oikeuskansleri piti perusteltuna työryhmämietinnön johtopäätöstä, että esitys saatetaan perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi.