Hyppää sisältöön

Päiväkodin menettely lapsen terveystietojen kertomisessa

Diaarinumero: OKV/188/10/2020
Antopäivä: 20.4.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti päiväkodin johtajan huomiota varhaiskasvatukseen osallistuvan lapsen yksityisyyden suojan varmistamiseen, lapsen terveydentilaa koskevien tietojen salassa pitämiseen sekä vaitiolovelvollisuuden noudattamiseen päiväkodin ja sen henkilökunnan tehtävissä ja toiminnassa.

Kantelijan vanhempi lapsi oli altistunut koronavirukselle ja hänet oli määrätty karanteeniin 23.4.2020 asti. Kantelijalle oli kaupungin epidemiologisesta yksiköstä kerrottu, että lapsi voisi mennä päiväkotiin 24.4.2020. Päiväkodin johtajalla oli tieto, jonka mukaan sekä altistuneen henkilökunnan että altistuneiden lasten karanteeni oli voimassa vielä 24.4.2020.

Kantelija oli vienyt molemmat lapsensa päiväkotiin 24.4.2020. He olivat menneet ensin nuoremman lapsen päiväkotiryhmään. Siellä päiväkodin henkilökuntaan kuuluva oli todennut kantelijalle, ettei kantelijan mukana oleva vanhempi lapsi saisi vielä olla päiväkodissa karanteenin takia.

Antamissaan selvityksissä päiväkodin johtaja ja kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatusjohtaja olivat todenneet, että karanteenissa olevista lapsista ei ollut puhuttu päiväkodissa nimillä. Keskustelua oli käyty vain siitä, että tietyssä osassa päiväkotia on tapahtunut altistus. Päiväkodin käytössä olleeseen asiakastietojärjestelmään ei ollut merkitty lapsen poissaolon syytä.

Apulaisoikeuskansleri katsoi saadun selvityksen olevan ristiriidassa sen suhteen, että kantelijan nuoremman lapsen päiväkotiryhmän henkilökuntaan kuuluvalla oli kuitenkin ollut tieto kantelijan toisessa päiväkotiryhmässä olevan vanhemman lapsen korona-altistuksesta ja karanteenista. Epäselväksi jäi, miten tieto oli kulkenut päiväkodin sisällä eri ryhmien välillä.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että asiassa sovellettavien perustuslain, julkisuuslain ja varhaiskasvatuslain säännösten ja niiden esitöiden lähtökohtana on henkilön yksityisyyttä ja yksityiselämää, kuten terveydentilaa, koskevien tietojen vahva suoja ja salassa pidettävyys. Varhaiskasvatukseen osallistuvan lapsen terveydentilatietoja koskee ehdoton salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. Päiväkoti oli menetellyt julkisuuslain ja varhaiskasvatuslain vastaisesti, kun kantelijan vanhemman lapsen terveystietoja oli edellä kuvatuin tavoin kerrottu ja luovutettu päiväkodin sisällä.