Hyppää sisältöön

Päätöksenteko julkisen palvelun rajoittamisessa

Diaarinumero: OKV/1388/1/2014
Antopäivä: 4.10.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Kantelija oli saanut suullisesti kuukauden mittaisen porttikiellon uimahalliin. Kantelijan pyydettyä kirjallista päätöstä, kaupungin virkamies oli tehnyt kirjallisen päätöksen porttikiellon päättymisen jälkeen. Kirjallisessa päätöksessä ei ollut ollut liitteenä muutoksenhakuohjetta, mutta kantelijaa oli muutoin ohjattu tekemään oikaisuvaatimus kunnan lautakunnalle. Lautakunnan oikaisuvaatimuspäätökseen oli liitetty muutoksenhakuohje hallinto-oikeuteen. Kantelija ei ollut valittanut lautakunnan päätöksestä.

Apulaisoikeuskanslerin päätöksessä todettiin, että uimahallin erilaisten liikuntapalveluiden tarjoaminen on kuntien itsehallintoon perustuva kunnille vapaaehtoinen tehtävä. Kun kunta on ottanut lähtökohtaisesti omien asukkaidensa hyvinvoinnin edistämiseksi ja kuntalaisten liikuntamahdollisuuksia edistääkseen tehtäväkseen järjestää julkisen kaikkien käytettävissä olevan palvelun, sen käyttöä ei tule rajoittaa ilman asiallisesti hyväksyttävää perustetta. Kun lähtökohtaisesti jokaiselle kuuluvaa julkista palvelua rajoitetaan, on rajoituksen kohteella oikeus tulla kuulluksi.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin huomiota perustuslain, kuntalain ja hallintolain säännöksien noudattamiseen jatkossa. Uimahallin liikuntapalveluiden rajoittamista koskevassa päätöksenteossa asiaa tulee selvittää asianmukaisella tavalla, palvelun rajoittamisen kohdetta tulee kuulla ja rajoittamispäätöksen tulee olla kirjallinen, joka annetaan asianosaiselle tiedoksi muutoksenhakuohjeineen.