Hyppää sisältöön

Pääkäsittelyn viivästyminen alaikäisen vastaajan rikosasiassa

Diaarinumero: OKV/2380/30/2022
Antopäivä: 3.8.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomarin huomiota alle 18-vuotiaan vastaajan rikosasian pääkäsittelyn pitämisen joutuisuutta koskevan sääntelyn noudattamiseen. Asiassa pääkäsittely oli ollut tarkoitus järjestää laissa edellytetyin tavoin 30 päivän kuluessa asian vireilletulosta ja tämän peruunnuttua uudelleen 30 päivän kuluessa ensimmäisestä suunnitellusta pääkäsittelystä. Lopulta pääkäsittely oli kuitenkin järjestetty vasta yli kuuden kuukauden kuluttua asian vireilletulosta ja viisi kuukautta jälkimmäisestä peruutetusta pääkäsittelystä. 

Asiassa vastaaja oli jäänyt pois ensimmäisestä pääkäsittelystä ja toiseen pääkäsittelyyn häntä ei ollut saatu haastettua. Käräjäoikeuden laamanni totesi antamassaan lausunnossa, ettei syy asian käsittelyn viivästymiseen ollut käräjäoikeuden. Lausunnon mukaan alaikäisen vastaajan asian ratkaiseminen laissa säädetyssä ajassa edellyttää hänen omaa myötävaikutustaan.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi näkemyksenään, että alaikäistä koskevan rikosepäilyn nopeutetussa käsittelyssä ei ole kyse yksin vastaajan oikeudesta saada epäilty rikoksensa, niin halutessaan, joutuisasti tuomioistuimen arvioitavaksi, vaan myös yhteiskunnan intressistä nuoren tekemäksi epäillyn rikoksen nopeaan käsittelemiseen. Hänen mukaansa käräjäoikeudelle laissa säädetty velvollisuus pyrkiä järjestämään kyseisenlaisen asian pääkäsittely kiireellisesti ei ollut asiassa rauennut vastaajan toiminnan perusteella.