Hyppää sisältöön

Omatoimisen työnhaun malli

Diaarinumero: OKV/57/20/2018
Antopäivä: 29.8.2018
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon hallituksen esityksestä, joka koski niin sanottua omatoimisen työnhaun mallia. Sen mukaan maakunta tai yksityinen palveluntuottaja laatisi työttömälle työnhakijalle työllistymissuunnitelman, jossa edellytettäisiin omatoimista työnhakua. Työnhakijan olisi haettava keskimäärin vähintään yhtä työmahdollisuutta viikossa 30 päivän aikana. Työnhakuvelvoitetta voitaisiin kuitenkin vähentää tai sitä ei lainkaan asetettaisi, jos työnhakijan ammattitaitoa vastaavaa tai muuten hänelle sopivaa työtä ei olisi tarjolla taikka jos työnhakijan työnhakutaidoissa, osaamisessa, ammattitaidossa tai työ- ja toimintakyvyssä olisi puutteita. Työllistämissuunnitelmassa edellytetyn työnhaun laiminlyönti voisi johtaa työttömyysetuuksien menettämiseen.

Oikeuskansleri katsoi, että esityksessä tuli arvioida työnhakuvelvoitetta perustuslaissa säädetyn yhdenvertaisuuden periaatteen kannalta. Työnhakuvelvoitteen asettaminen sisälsi harkintavaltaa, mutta esityksessä ei käsitelty riittävästi sen oikeudellista luonnetta eikä työnhakijan oikeusturvaa. Lisäksi tuli arvioida, oliko työnhakuvelvoitteen asettaminen sellainen julkinen hallintotehtävä, joka perustuslain mukaan voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle.