Hyppää sisältöön

Omakanta-palvelun ikärajat eivät ole sopusoinnussa lapsen edun kanssa

Julkaisuajankohta 18.12.2018 9.55
Tiedote

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen pitää Omakanta-palvelun ikärajausta monella tavalla ongelmallisena ja perusoikeuksien vastaisena.

Terveydenhuollon sähköisessä Omakanta-palvelussa huoltaja ei näe 10-vuotiaan ja sitä vanhemman alaikäisen lapsensa reseptejä tai muita terveystietoja, vaikka lapsi näin haluaisi. Ikärajaus ei ole sopusoinnussa lapsen edun kanssa, sillä se estää lapsen oikeuden tulla kuulluksi ja päättää asioistaan sekä vaikeuttaa huoltajien tehtävää vastata lastensa hyvinvoinnista.

Tietojen näkymisen estämisestä päätti sosiaali- ja terveysministeriön johtoryhmä vuonna 2015. Lainsäädäntöä oli muutettu vuonna 2014 muun muassa siten, että Omakannan kautta voitiin luovuttaa alaikäisen tietoja hänen huoltajalleen. Ministeriö päätti rajoittaa tietojen luovuttamista sillä perusteella, että potilaslain mukaan riittävän kypsäksi arvioidulla alaikäisellä on oikeus kieltää tietojensa antaminen. Koska Omakantaan ei teknisten syiden takia voitu tallettaa tällaista kieltoa, ministeriö päätti mekaanisesta 10 vuoden ikärajauksesta. Tämänhetkisen arvion mukaan kiellon tallentamiseen kykenevä järjestelmä olisi käytettävissä vuoden 2020 lopussa.

Apulaisoikeuskansleri katsoo sosiaali- ja terveysministeriön menetelleen moitittavasti. Hän painottaa, että tietojärjestelmään liittyvät toteutusvaikeudet eivät ole hyväksyttävä syy perustuslain säännöksistä poikkeamiselle. Hänen mukaansa lainsäädännössä pääsääntö on, että alaikäisen tiedot saa luovuttaa hänen huoltajalleen. Lainsäädännössä korostuu myös lapsen oman mielipiteen huomioonottaminen hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Toisin kuin potilaslaki edellyttää, mekaaninen, tietojärjestelmän ominaisuuksiin perustuva ikärajaus ei ota huomioon alaikäisen tahtoa tai kypsyyttä. Lisäksi ehdoton ikäraja asettaa kypsyydeltään erilaiset lapset keskenään epäyhdenvertaiseen asemaan kohdellessaan heitä samalla tavalla.

Rajaus estää myös kansalaisten yhdenvertaista oikeutta saada yhteiskunnan digipalveluita. Pääsy näihin palveluihin on evätty niiltä 10–18-vuotiailta, joilla ei ole Omakantaan tarvittavia tunnistautumisvälineitä. Myöskään heidän huoltajansa eivät voi heidän puolestaan käyttää näitä palveluita omilla tunnuksillaan. Omakantaan kirjautumiseen tarvitaan verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sähköinen henkilökortti.

Apulaisoikeuskansleri huomauttaa, että ministeriön menettelystä tekee moitittavaa myös se, että johtoryhmä on tehnyt päätöksensä vailla perustuslain edellyttämää oikeusperustaa sekä tietoisena päätöksen ristiriidasta potilaslain kanssa. Yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista on säädettävä lailla tai asetuksella, ei ministeriön johtoryhmän päätöksellä.

Apulaisoikeuskansleri saattoi näkemyksensä sosiaali- ja terveysministeriön tietoon ja pyysi ministeriötä ilmoittamaan toimenpiteistään asiassa 29.3.2019 mennessä.

Lisätiedot

vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Outi Kauppila, puh. 0295 162 535, etunimi.sukunimi(at)okv.fi

Vanha sisältö